2nd Staff week

2nd International Staff Training Week University of Sarajevo

Služba za međunarodnu saradnju je organizovala Drugu sedmicu obuke za domaće i inostrane partnere – nastavnike i saradnike čiji djelokrug rada ima karakter međunarodnih aktivnosti (2nd International Staff training Week). Sedmica obuke je namijenjena odgovornim osobama za implementaciju međunarodne saradnje na visokoobrazovnoj instituciji. Tema ovogodišnje sedmice obuke je: Most internacionalizacije između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Naš fokus je bila obostrana kreditna mobilnost studenata, nastavnika i saradnika, uočavanje i definisanje problema i rješenja, kao i ponuda “internacionalizacije-kod-kuće”.

Druga sedmica obuke je održana od 15. do 19. oktobra 2018. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.

Program rada je dat ovdje.

Pored lokalnih predstavnika međunarodne saradnje sa Univerziteta u Sarajevu, trening sedmici prisustvuju predstavnici sljedećih univerziteta:

Bečki univerzitet za ekonomiju i biznis, Austrija
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, BiH
Univerzitet Mendel u Brnu, Češka Republika
Univerzitet Pariz 8, Francuska
Katolički univerzitet u Lilu, Francuska
Tehnički univerzitet u Belfort-Montbeliardu, Francuska
Univerzitet u Bolonji, Italija
Univerzitet u Marburgu, Njemačka
Univerzitet u Portu, Portugal
Univerzitet Ondokuz Mayis, Turska

Prezentacijama održanim prvog dana upoznali smo inostrane partnere sa Univerzitetom u Sarajevu i njegovom saradnjum i učešćem u međunarodnim programima i projektima, kao i predstavili akademsku ponudu.

Drugog dana, inostrani partneri su otputovali u Mostar kako bi učestvovali na “Međunarodnom danu” koje je pripremio Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru. U njihovoj odsutnosti Služba za međunarodnu saradnju je pozvala prodekane, koordinatore i saradnike sa Univerziteta u Sarajevu kako bi se taj dan posvetili implementaciji radionice sa lokalnim učesnicima s ciljem predstavljanja rada Rektorata i (pod)organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu. Drugi dan Staff Weeka posvetili smo izdanjima Službe za međunarodnu saradnju, važnosti sklapanja međunarodnih sporazuma, iskustvima studenata i diskusiji oko mobilnosti i priznavanja ispita.

Treći dan Staff weeka protekao je u predstavljanju dva najfrekventnija fakulteta Univerziteta u Sarajevu kada je u pitanju mobilnost studenata: Filozofski fakultet i Fakultet političkih nauka, predstavljena je saradnja sa Erasmus Student Network asocijacijom, studenti i osoblje su predstavili svoja iskustva u inostranstvu, dok je jedan od naših stranih studenata predstavio svoje dosadašnje iskustvo u Sarajevu. Predstavnici Univerziteta u Bolonji i Univerziteta u Portu su predstavili rad svojih ureda za međunarodnu saradnju, a mi predstavili našu Službu za naučnoistraživački rad, kao i učešće u STINT projektu za osnaživanje internacionalizacije na bh. univerzitetima.

Četvrti dan je posvećen učešću na Devetom sajmu stipendija – jedinstvene manifestacije ove vrste u Bosni i Hercegovini čiji je cilj da okupi sve institucije koje dodjeljuju i/ili administriraju stipendije ili dodjeljuju druge vrste finansijske podrške za studiranje u BiH i inostranstvu, te da im omogući da predstave svoje programe stipendiranja i finansijske podrške i daju priliku bh. studentima da sve informacije o mogućnostima studiranja u inostranstvu dobiju na jednom mjestu. Učešćem evropskih partnera u Devetom sajmu stipendija govori o bitnosti internacionalizacije u kojoj je Univerzitet u Sarajevu veoma aktivan, te podizanju svijesti o promociji akademske i administrativne mobilnosti, pri čemu je ovaj sajam, upravo na tom putu, postao i svojevrsni brend našeg univerziteta.

Peti dan je organizovan u cilju upoznavanja partnera sa bogastvom kulture i života u Sarajevu.

 


 

International Relations office of the University of Sarajevo organized The 2nd International Staff Training Week for local and foreign partners – teachers, officers and associates whose work is part of international activities. Staff week is intended for those responsible for the implementation of international cooperation at a higher education institutions. The theme of this year’s staff week is: “Internationalization bridge between the European Union and the countries of the Western Balkans”. Our focus was on the international credit mobility of students, teachers and associates, the identification and definition of problems and solutions, as well as the offer of “internationalization@home”.

The Staff week was held from 15 to 19 October 2018 at the Rectorate of the University of Sarajevo.

The program of work is given here.

In addition to local representatives of international cooperation from the University of Sarajevo, the Staff week was attended by representatives of the following universities:

Vienna University of Economics and Business, Austria
University of East Sarajevo, B&H
Mendel University in Brno, Czech Republic
University Paris 8, France
Catholic University of Lille, France
Technical University of Belfort-Montbeliard, France
University of Bologna, Italy
University of Marburg, Germany
University of Porto, Portugal
Ondokuz Mayis University, Turkey

On the first day, we introduced our foreign partners with the University of Sarajevo and its cooperation and participation in international programs and projects, as well as presented the academic offer.

On the second day, foreign partners traveled to Mostar to participate in the “International Day”, prepared by the University “Džemal Bijedić” in Mostar. In their absence, the International Relations office of the University of Sarajevo invited vice-deans, coordinators and associates from the University of Sarajevo to dedicate that day to the realization of a workshop with local participants in order to present the work of the Rectorate and (sub) organizational units of the University of Sarajevo. This day Staff week was dedicated to the services of the International relations office, the importance of having international agreements, the experiences of students and the discussion on mobility and recognition of exams.

The third day we presented two most frequent faculties of the University of Sarajevo when it comes to student mobility: Faculty of Philosophy and Faculty of Political Sciences, talked about cooperation with Erasmus Student Network, students and staff presented their experiences abroad, while one of our foreign students presented his experience in Sarajevo. Representatives of the University of Bologna and the University of Porto presented the work of their offices for international cooperation, and we presented our Scientific Research Service, as well as participation in the STINT project to strengthen the international organization in B&H universities.

The fourth day was dedicated to the participation at the Ninth Scholarship Fair – a unique manifestation of this kind in Bosnia and Herzegovina, which aims to gather all institutions that grant and / or provide scholarships or other types of financial support for studying in B&H and abroad, and to enable them to present their scholarship programs and financial support. This was also the opportunity for B&H students to get all information about study opportunities abroad in one place. With the participation of European partners at the Ninth Scholarship Fair, we are talking about the importance of an international organization in which the University of Sarajevo is very active, as well as raising awareness of the promotion of academic and administrative mobility, and this fair, on this path, has become a special brand of our university .

The fifth day is organized in order to introduce the partners with the richness of culture and life in Sarajevo.