Služba za MS

Međunarodna saradnja Univerziteta u Sarajevu se implementira kroz centralni ured (Službu) za međunarodnu saradnju i saradnjom sa odgovornim osobama na (pod)organizacijskim jedinicama UNSA.

Centralni ured/služba se nalazi u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo).

Naš tim čine:

  • Prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektor za međunarodnu saradnju
  • Dr. Jasna Bošnjović, rukovodilac Službe za međunarodnu saradnju
  • Adnan Rahimić, M.sc., stručni saradnik za međunarodnu saradnju
  • Anja Njuhović, stručni saradnik za međunarodnu saradnju

Naša centralna Služba je zadužena za implementaciju nekoliko međunarodnih programa:

  • Erasmus+ (Credit mobility, Capacity building, Strategic partnership, Jean Monnet, Sport)
  • Erasmus Mundus
  • CEEPUS
  • MEVLANA
  • Univerzitetske mreže, članstva i bilateralni sporazumi

Možete nas kontaktirati preko:


Odgovorne osobe za međunarodnu saradnju na (pod)organizacijskim jedinicama Univerziteta u Sarajevu:

Akademija likovnih umjetnosti
Prodekan: prof. Srđa Hrisafović, email: s.hrisafovic@alu.unsa.ba
Saradnik: Nađa Softić, email: nadjasoftic@hotmail.com


Akademija scenskih umjetnosti
Prodekan: prof. Srđan Vuletić, email: srdanvuletic@gmail.com
Studentska podrška: asu@asu.unsa.ba


Arhitektonski fakultet
Prodekan: prof. dr. Amir Čaušević, email: causevicamir@hotmail.com


Ekonomski fakultet
Centar za međunarodnu saradnju, email: cms@efsa.unsa.ba
Koordinator: Dr. Benina Veledar, email: benina.veledar@efsa.unsa.ba
Ured za međunarodnu saradnju: Dr. Alisa Mujkić, email: alisa.mujkic@efsa.unsa.ba
Prodekan za međunarodnu saradnju: prof. dr. Eldin Mehić, email: eldin.mehic@efsa.unsa.ba
Prodekan za studentska pitanja: prof. dr. Emir Kurić, email: emir.kurtic@efsa.unsa.ba


Elektrotehnički fakultet 
Prodekan: doc. dr. Tarik Uzunović, email: tuzunovic@etf.unsa.ba


Fakultet islamskih nauka
Koordinator: van. prof. dr. Aid Smajić, email: aid.smajic@fin.ba


Fakultet političkih nauka
Prodekan: prof. dr. Hamza Karčić, email: hamza.karcic@fpn.unsa.ba
Saradnik: Samir Forić, email: samir.foric@fpn.unsa.ba


Fakultet sporta i tjelesnog odgoja
Prodekan: prof. dr. Munir Talović, email: mtalovic@hotmail.com, mtalovic@fasto.unsa.ba


Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Koordinator: prof. dr. Almir Maljević, email: amaljevic@fkn.unsa.ba


Fakultet za saobraćaj i komunkacije 
Prodekan: ass. prof. dr. Azra Ferizović, email: azra.ferizovic@fsk.unsa.baazra.fh22@gmail.com


Fakultet za upravu
Prodekan: doc. dr. Edin Ramić, email: edin.ramic@fu.unsa.ba


Fakultet zdravstvenih studija
Prodekan: doc. dr. Jasmina Mahmutović, email: jasmina.mahmutovic@fzs.unsa.ba


Farmaceutski fakultet
Prodekan: doc. dr. Tamer Bego, email: tamer.bego@ffsa.unsa.ba


Filozofski fakultet
Prodekanesa: doc. dr. Amir Duranović, email: amir.duranovic@ff.unsa.ba
Saradnik: Nelma Rahmanović, email: nelma.rahmanovic@ff.unsa.ba
Saradnik: Mirsada Hošić, email: mirsada.hosic@ff.unsa.ba


Građevinski fakultet
Prodekan: ass. prof. dr. Mirza Pozder, email: pozder.mirza@hotmail.com


Katoličko-bogoslovni fakultet
Prodekan: doc. dr. Pavle Mijović, email: pavlemc@gmail.com


Mašinski fakultet
Prodekan: prof. dr. Muriz Torlak, email: prodekannir@mef.unsa.ba


Medicinski fakultet
Prodekan: prof. dr. Mirza Dilić, email: prodekan.medjunarodna.saradnja@mf.unsa.ba


Muzička akademija
Prodekan: prof. Msc. Maja Ačkar Zlatarević, email: ackar_maja@yahoo.com


Pedagoški fakultet
Prodekan: prof. dr. Indira Mahmutović, email: i.mahmutovic@gmail.com, dekanatpf@pf.unsa.ba


Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Prodekan: prof. dr. Enisa Omanović – Mikličanin, email: e.omanovic-miklicanin@ppf.unsa.ba


Pravni fakultet
Prodekan: prof. dr. Zinka Grbo, email: z.grbo@pfsa.unsa.ba


Prirodno-matematički fakultet
Prodekanesa: prof. dr. Lada Lukić – Bilela, email: llbilela@gmail.com


Stomatološki fakultet
Prodekan: prof. dr. Sedin Kobašlija, email: dentalschool@sf.unsa.ba


Šumarski fakultet
Prodekan: prof. dr. Sead Vojniković, email: svojnikovic70@gmail.com


Veterinarski fakultet
Prodekan: prof. dr. Muhamed Smajlović, email: muhamed.smajlovic@vfs.unsa.ba


Centar za interdisciplinarne studije
Direktor: Prof. Dr. Melika Husić Mehmedović, email: melika.husic@efsa.unsa.ba
ERMA program – Kontakt osoba : Msc. Mariana Hadžijusufović, email: mariana.hadzijusufovic@cis.unsa.ba


Univerzitetski tele-informatički centar (UTIC) 
Direktor: Doc. dr. Elmedin Selmanović, email: elmedin.selmanovic@utic.unsa.ba


Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju 
Šef laboratorije za humanu genetiku i naučni savjetnik: Prof. Dr. Lejla Kapur Pojskić, email: lejla.pojskic@ingeb.unsa.balejlapo@yahoo.com


Institut za historiju 
Koordinator: Dr. Muhamed Nametak, email: muhamed.nametak@iis.unsa.ba


Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava 
Stručni saradnik: Msc. Sabina Galijatović, email: sabina.galijatovic@gmail.com


Orijentalni institut


Institut za jezik
Saradnik: Dr. Jasmin Hodžić, email: jasmin.hodzic@izj.unsa.ba