O Erasmus+ stipendiji

ŠTA JE TO ERASMUS+ STIPENDIJA?

Ukratko, Erasmus+ stipendija  podrazumjeva mogućnost studiranja izvan granica Bosne i Hercegovine uz finansijsku podršku. Stipendija je dio aktivnosti ovog programa kroz međunarodnu kreditnu mobilnost (International Credit Mobility – ICM) koja podrazumjeva ograničeni period studiranja u inostranstvu (u skladu sa tekućim studijskim programom na domaćem univerzitetu) odnosno predavanja i obuke za akademsko i administrativno osoblje. ICM je zasnovan na principima akademskih razmjena uspostavljenim u ranijim fazama u Erasmus Mundusu, poznatom programu Evropske unije ili kroz bilateralni saradnju između članica Univerziteta u Sarajevu i partnerskih univerziteta širom Evrope.

KO MOŽE DA UČESTVUJE U ERASMUS+MOBILNOSTI?

 • Studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu;
 • Akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu: u svrhu predavanja – teaching (prema ZoVOKS član 116: redovni profesori, vanredni profesori, docenti) ili u svrhu obuke – training (prema ZoVOKS član 116: saradnici – asistent, viši asistent, lektor);
 • Administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu (u svrhu obuke – training).

KO NE MOŽE UČESTVOVATI U ERASMUS+ MOBILNOSTI?

 • osobe koje nemaju više status studenta/zaposlenika na Univerzitetu u Sarajevu u tekućoj godini (npr. studenti koji su završili studij),
 • studenti Univerziteta u Sarajevu koji su već iskoristili mobilnost u ukupnom trajanju od 10 mjeseci u okviru jednog ciklusa studija.

Ovaj vid razmjene dostupan je samo studentima, nastavnicima i saradnicima koji su upisani/zaposleni na Univerzitetu u Sarajevu u tekućoj godini (studenti drugih univerziteta treba da provjere sa uredima za međunarodnu saradnju na njihovoj instituciji da li se implementira Erasmus+ i koji univerziteti su dostupni). Mobilnost se uspostavlja na osnovu bilateralnog, odnosno međuinstitucijskog sporazuma između Univerziteta u Sarajevu (ili organizacione jedinice) i partnerskog univerziteta iz grupe Programskih zemalja.

U tekstu konkursa je naglašeno za koga su namijenjene stipendije definisane u međuinstitucijskom sporazumu (neke stipendije ne podrazumjevaju sve cikluse studija, ili npr. akadesko ili administrativno osoblje nije uvijek uključeno). Razmjena studenata i akademskog/ administrativnog osoblja između univerziteta iz iste grupe zemalja (partnerske > partnerske) nije moguća u okviru Erasmus+ programa. Tako da razmjena sa Univerziteta u Sarajevu nije moguća prema univerzitetima u zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, Crna Gora, Makedonija, Kosovo* i Srbija).

KOLIKI SU IZNOSI STIPENDIJA?

Erasmus+ stipendija uključuje:

 1. finansijski iznos (unaprijed definisan)
  • za studente na mjesečnoj bazi
  • za osoblje na dnevnoj bazi
 2. putni troškovi (unaprijed definisan)

Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

(1) Finansijski iznos

STUDENTI

Iznosi stipendija za troškove života za studente (BA, MA, PhD) iz Partnerskih zemalja (Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina) kreću se  između 750 i 850 EUR mjesečno, zavisno od troškova života u Programskoj zemlji u koju odlazi (ispod).

Grupa1

Programske zemlje sa visokim troškovima života: Danska, Irska, Francuska, Italija, Finska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn, Norveška, Austrija.
Sa UNSA prema Programskoj zemlji iz Grupe 1 – 850 EUR mjesečno

Grupa 2

Programske zemlje sa približnim troškovima života: Belgija, Češka Republika, Njemačka, Grčka, Španija, Hrvatska, Kipar, Luksemburg, Nizozemska, Portugal, Slovenija, Island, Turska.
Sa UNSA prema Programskoj zemlji iz Grupe 2 – 800 EUR mjesečno

Grupa 3

Programske zemlje sa jeftinijim troškovima života: Bugarska, Estonija, Latvija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, BJR Makedonija, Malta.
Sa UNSA prema Programskoj zemlji iz Grupe 3 – 750 EUR mjesečno

AKADEMSKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE (STAFF)

Akademsko i administrativno osoblje iz partnerskih zemalja, odnosno sa Univerziteta u Sarajevu ostvaruje pravo na dnevnicu za troškove života između 100 i 160 EUR dnevno (zavisno od troškova života u programskoj zemlji u koju odlazi). 

Akademsko/administrativno osoblje sa Univerziteta u Sarajevu će primiti sljedeće iznose ukoliko dobiju Erasmus+ stipendiju:

160 EUR dnevno – Danska, Irska, Nizozemska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo
140 EUR dnevno – Belgija, Bugarska, Češka Republika, Grčka, Francuska, Italija, Kipar, Luksemburg, Mađarska, Austrija, Poljska, Rumunija, Finska, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska
120 EUR dnevno – Njemačka, Španija, Latvija, Malta, Portugal, Slovačka, BJR Makedonija
100 EUR dnevno – Estonija, Hrvatska, Litvanija, Slovenija

(2) Putni troškovi

Putni troškovi stipendista su isti za studente, akademsko i administrativno osoblje i pokrivaju se do određenog iznosa zavisno od udaljenosti od matične institucije do institucije-domaćina. Maksimalni putni troškovi su izračunati prema udaljenosti između dvije institucije, a iznosi su dati ispod:

Između 100 i 499 km: 180 EUR po učesniku
Između 500 i 1999 km: 275 EUR po učesniku
Između 2000 i 2999 km: 360 EUR po učesniku
Između 3000 i 3999 km: 530 EUR po učesniku
Između 4000 i 7999 km: 820 EUR po učesniku
Između 8000 km i više: 1.100 EUR po učesniku

Ovi iznosi su izračunati na osnovu kilometraže između institucija, koristeći  isključivo “distance calculator” kao jedini priznati izvor informacija  – link: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Napomena: za računanje kilometraže uzima se udaljenost od tačke A do tačke B u jednom smjeru (ne uzima se povratna udaljenost).