Mevlana – Marmara Univerzitet, zimski semestar 2019/2020

POZIV

U okviru MEVLANA programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Marmara univerzitet
 • Država: TURSKA
 • Period boravka: zimski semestar akademske 2019/2020. godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Studenti Univerziteta u Sarajevu:
  • Bachelor (studenti prve godine se ne mogu prijaviti)
  • Master
  • PhD
 • Akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu

Napomena: Mobilnost osoblja odnosi se na boravak akademskog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uvjete za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).


TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim protokolom o realizaciji međunarodne mobilnosti na Marmara univerzitetu, studenti i akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu se mogu prijaviti za mobilnost u okviru dostupnih studijskih oblasti na jeziku koji odgovara kandidatu. Nastava se odvija na turskom jeziku, osim na nekim odsjecima gdje se nastava odvija na engleskom ili drugom jeziku.

Studijska polja dostupna za akademsku 2019/2020 godinu su:

 • Društvene i političke nauke
 • Humanističke nauke
 • Međunarodni odnosi
 • Medicina
 • Građevina

TRAJANJE MOBILNOSTI

Studenti mogu boraviti jedan semestar (4 mjeseca) i stipendija pokriva samo taj period. Ukoliko žele, studenti mogu ostati i naredni semestar na ovom univerzitetu, ali o svom trošku (Mevlana ne pokriva troškove narednog semestra).

Akademsko osoblje može boraviti najmanje 14 dana.


IZNOS STIPENDIJE:

 • STUDENTI: 
  • 1.200,00 TL mjesečno (približno 390 KM)
 • OSOBLJE:
  • dnevnica (40/50 TL)
  • putni troškovi

Napomena:

 • Putni troškovi: studenti sami snose putne troškove, dok su osoblju plaćeni putni troškovi (vodite računa o kriteriju ekonomičnosti prilikom odabira načina putovanja),
 • Stipendija: studenti će dobiti 1.200,00 TL mjesečno, a osoblje dnevnica u naznačenom iznosu,
 • Osiguranje je obavezno i za studente i osoblje. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu. Za osoblje se preporučuje i putničko osiguranje s obzirom da je u pitanju kraći period boravka.
 • Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami ukoliko je potrebna. Dužni su prije polaska provjeriti sa ambasadom Turske koji su koraci prijavljivanja za vizu ukoliko je potrebna. Osoblje koje putuje na kraći period ne treba vizu ukoliko ima odgovarajući i važeći biometrijski pasoš.

* – Domaće (bh.) zdravstveno osiguranje se može primijeniti na nekoliko država Evrope na osnovu sklopljenog sporazuma iz Bosne i Hercegovine i tih zemalja Evrope. Prije nego krenete u rješavanje osiguranja za zemlju u koju idete, provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu da li je ta zemlja uključena u sporazum. Ukoliko jeste, tražite potvrdu u kojoj će jasno biti naglašeno da vaše domaće osiguranje važi u zemlji u koju putujete i za period tokom kojeg ćete boraviti.


PRIJAVA:

Zainteresovani studenti i osoblje koje ispunjavaju kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na jasna.bosnjovic@unsa.ba i adnan.rahimic@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu. U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na MEVLANA konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).


DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE:

 • STUDENTI:
  • Nominacijsko pismo <<< koristite samo ovu formu, obavezno treba biti na memorandumu vaše (pod)organizacione jedinice (logo fakulteta/akademije/centra/instituta), potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
  • Prijavni formular <<< koristite ovaj oficijelni formular Mevlana programa, potrebna je i slika, ne zaboravite da se potpišete;
  • Prepis ocjena – obavezno dostaviti za tekući i prethodni/e ciklus/e studija (npr. studenti MA dostavljaju prepis sa BA i MA, studenti PhD dostavljaju za BA, MA i PhD) preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil: NAPOMENA: Mevlana program je dala kriterij prosječne ocjene
  • Dokaz o poznavanju turskog, engleskog jezika ili jezika na kojem se izvodi nastava – minimalan nivo B2 ili više (kao dokaz mogu poslužiti certifikati kao što su TOEFL, IELTS, Cambridge, APTIS) ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou, ili diploma certificirane škole za strane jezike;
  • CV – koristite Europass formu, na engleskom jeziku;
  • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

Napomena: ugovor o učenju ne dostavljate sada, već ukoliko budete odabrani, onda se radi na sastavljanju. Ipak, naša preporuka je da iskoristite MEVLANA LEARNING PROTOCOL za istraživanje predmeta na ovom univerzitetu.

 • OSOBLJE:
  • Nominacijsko pismo <<< koristite samo ovu formu, obavezno treba biti na memorandumu vaše (pod)organizacione jedinice (logo fakulteta/akademije/sentra/instituta), potpisano i sa pečatom od strane dekana;
  • Prijavni formular  <<< koristite ovaj oficijelni formular Mevlana programa, potrebna je i slika, ne zaboravite da se potpišete;
  • Academic Staff Mobility Program <<< koristite ovaj oficijelni formular Mevlana programa, zasad nije potreban potpis već se dostavlja kao prijedlog aktivnosti koje biste tamo radili;
  • CV – koristite Europass formu, na engleskom jeziku;
  • Lista publikacija – ukoliko nije sadržana u CV-ju;
  • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

Ovo su osnovni dokumenti koji su potrebni za prijavu. U toku i nakon konkursa moguće je da se mogu tražiti dodatni dokumenti koji mogu “poboljšati šanse” za vašu prijavu.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 05.02.2019. godine, a rok za prijavu je do 26.02.2019. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • mobilnost se realizuje u zimskom semestru akademske 2019/2020. godine,
 • stipendija se odnosi na mobilnost studenata (BA, MA i PhD), te akademskog osoblja Univerziteta u Sarajevu,
 • trajanje mobilnosti za studente je 4 mjeseca, a za osoblje minimalno 14 dana do 3 mjeseca;
 • studenti ne plaćaju školarinu na turskom univerzitetu, ali moraju obaviti sve potrebne radnje (i plaćanja ) na matičnom fakultetu/akademiji UNSA
 • svi traženi dokumenti moraju biti oni koji su navedeni u listu dokumenata u ovom konkursu, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila na jasna.bosnjovic@unsa.ba i adnan.rahimic@unsa.ba – printane dokumente ne trebate dostavljati, ali originale trebate čuvati!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • kontakt osoba za više informacija: mevlana@marmara.edu.tr

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: jasna.bosnjovic@unsa.ba i adnan.rahimic@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...