Mevlana – Canakkale Onsekiz Mart Univerzitet, zimski semestar 2019/2020 – studenti

POZIV

U okviru MEVLANA programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Canakkale Onsekiz Mart Univerzitet
 • Država: TURSKA
 • Period boravka: zimski semestar akademske 2019/2020. godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Studenti Univerziteta u Sarajevu:
  • Bachelor (studenti prve godine se ne mogu prijaviti)
  • Master

TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim protokolom o realizaciji međunarodne mobilnosti na Canakkale Onsekiz Mart Univerzitetu, studenti Univerziteta u Sarajevu se mogu prijaviti za mobilnost u okviru dostupnih studijskih oblasti na jeziku koji odgovara kandidatu. Nastava se odvija na turskom jeziku, osim na nekim odsjecima gdje se nastava odvija na engleskom ili drugom jeziku.

Studijska polja dostupna za akademsku 2019/2020 godinu su:

 • Društvene i humanističke nauke

TRAJANJE MOBILNOSTI

Studenti mogu boraviti jedan semestar (4 mjeseca) i stipendija pokriva samo taj period. Ukoliko žele, studenti mogu ostati i naredni semestar na ovom univerzitetu, ali o svom trošku (Mevlana ne pokriva troškove narednog semestra).


IZNOS STIPENDIJE:

 • STUDENTI: 
  • 1.200,00 TL mjesečno (približno 390 KM)

Napomena:

 • Putni troškovi: studenti sami snose putne troškove;
 • Stipendija: studenti će dobiti 1.200,00 TL mjesečno;
 • Osiguranje je obavezno za studente. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu.
 • Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami ukoliko je potrebna. Dužni su prije polaska provjeriti sa ambasadom Turske koji su koraci prijavljivanja za vizu ukoliko je potrebna.

* – Domaće (bh.) zdravstveno osiguranje se može primijeniti na nekoliko država Evrope na osnovu sklopljenog sporazuma iz Bosne i Hercegovine i tih zemalja Evrope. Prije nego krenete u rješavanje osiguranja za zemlju u koju idete, provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu da li je ta zemlja uključena u sporazum. Ukoliko jeste, tražite potvrdu u kojoj će jasno biti naglašeno da vaše domaće osiguranje važi u zemlji u koju putujete i za period tokom kojeg ćete boraviti.


PRIJAVA:

Zainteresovani studenti koji ispunjavaju kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na jasna.bosnjovic@unsa.ba i adnan.rahimic@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu. U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na MEVLANA konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).


DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE:

 • STUDENTI:
  • Nominacijsko pismo <<< koristite samo ovu formu, obavezno treba biti na memorandumu vaše (pod)organizacione jedinice (logo fakulteta/akademije/centra/instituta), potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
  • Prijavni formular <<< koristite ovaj oficijelni formular Mevlana programa, potrebna je i slika, ne zaboravite da se potpišete;
  • Prepis ocjena – obavezno dostaviti za tekući i prethodni/e ciklus/e studija (npr. studenti MA dostavljaju prepis sa BA i MA, studenti PhD dostavljaju za BA, MA i PhD) preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil;
  • Dokaz o poznavanju turskog, engleskog jezika ili jezika na kojem se izvodi nastava – minimalan nivo B2 ili više (kao dokaz mogu poslužiti certifikati kao što su TOEFL, IELTS, Cambridge, APTIS) ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou, ili diploma certificirane škole za strane jezike;
  • CV – koristite Europass formu, na engleskom jeziku;
  • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

Napomena: ugovor o učenju ne dostavljate sada, već ukoliko budete odabrani, onda se radi na sastavljanju. Ipak, naša preporuka je da iskoristite MEVLANA LEARNING PROTOCOL za istraživanje predmeta na ovom univerzitetu.

Ovo su osnovni dokumenti koji su potrebni za prijavu. U toku i nakon konkursa moguće je da se mogu tražiti dodatni dokumenti koji mogu “poboljšati šanse” za vašu prijavu.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 07.02.2019. godine, a rok za prijavu je do 26.02.2019. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • mobilnost se realizuje u zimskom semestru akademske 2019/2020. godine,
 • stipendija se odnosi na mobilnost studenata (BA, MA) Univerziteta u Sarajevu,
 • trajanje mobilnosti za studente je 4 mjeseca;
 • studenti ne plaćaju školarinu na turskom univerzitetu, ali moraju obaviti sve potrebne radnje (i plaćanja ) na matičnom fakultetu/akademiji UNSA;
 • svi traženi dokumenti moraju biti oni koji su navedeni u listu dokumenata u ovom konkursu, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila na jasna.bosnjovic@unsa.ba i adnan.rahimic@unsa.ba – printane dokumente ne trebate dostavljati, ali originale trebate čuvati!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • kontakt osoba za više informacija: mevlana@comu.edu.tr

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: jasna.bosnjovic@unsa.ba i adnan.rahimic@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...