Najčešće postavljena pitanja

Pitanja o Erasmus+ stipendijama ima uvijek. Ovdje smo da damo objašnjenja i odgovore na neka od vaših najčešćih pitanja.

ŠTA JE TO …?

DEGREE – ukoliko se ide na cijeli studij, tada se ne radi o klasičnoj mobilnosti razmjene (exchange) već sticanja titule ciklusa (degree) čime sve veze sa matičnim univerzitetom prestaju. Stipendije koje nađete na ovoj stranici u okviru Erasmus+ programa su za razmjenu (exchange).

DOKAZ O POZNAVANJU STRANOG JEZIKA je dokument koji predstavlja oficijelni certifikat škole za strane jezike, a kojim se potvrđuje poznavanje jezika na kojem se izvodi nastava (najčešće na engleskom jeziku). Najbolji dokaz jeste certifikat izdat od službenih institucija za provjeru znanja stranog jezika (npr. TOEFL ili IELTS za engleski jezik, GOETHE za njemački, DELE za španski itd.). Međutim, većina univerziteta nije striktna oko izdavaoca ovih certifikata, te često uzimaju u obzim diplome od certificiranih škola za strane jezike, ili dokaz da ste slušali nastavu na engleskom jeziku (koje obično izdaje fakultet/akademija). Što se tiče nivoa, on mora biti poštovan – minimum B1, a neki traže čak i B2. Za dodatne informacije, svakako vam predlažemo da provjerite sa univerzitetom na koji se prijavljujete koji nivo i koji certifikat se traži.

DOKUMENTI predstavljaju informacije o kandidatu koji se prijavljuje i koji dokazuju akademsku/administrativnu aktivnost na Univerzitetu u Sarajevu. Objašnjenje potrebnih dokumenata za Erasmus+ stipendije je dato ovdje.

ERASMUS KOD je šifra sastavljena od brojeva i slova, a na osnovu koje se prepoznaje vjerodostojnost institucije koja je partner u Erasmus+ programu. Ovu šifru zasad imaju samo univerziteti iz “programskih” zemalja, dok univerziteti iz grupe “partnerskih” zemalja umjesto koda stavljaju grad u kojem se univerzitet nalazi (u slućaju Univerziteta u Sarajevu stavlja se SARAJEVO).

EXCHANGE – da bi se učestvovalo u mobilnosti, odnosno u razmjeni, potrebno je da imate status studenta, odnosno da ste zaposleni na jednoj od organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu.

KONKURSI su javni pozivi koji se organizuje Služba za međunarodnu saradnju Univerzitetu u Sarajevu kako bi se prijavili zainteresovani kandidati za mobilnost u inostranstvu. Objavom teksta konkursa definišu se uslovi za prijavu, dokumenti, kao i rokovi dokad se može prijaviti. Objavom konkursa poštuje se transparentnost prilikom izbora i nominacije kandidata, a koji je ključan dio pravila Erasmus+ programa.

MEĐUNARODNA KREDITNA MOBILNOST je ograničeni period studiranja u inostranstvu u cilju dobijanja potrebnih bodova (ECTS). Nakon isteka mobilnosti, studenti se vraćaju na matične univerzitete gdje se njihovi položeni predmeti i ostvareni bodovi priznaju, nakon čega nastavljaju studije. U okviru Erasmus+ programa, mobilnost može trajati od minimalno 3 do maksimalno 12 mjeseci (studenti).

MEĐUINSTITUCIJSKI SPORAZUM (Inter-Institutional Agreement) je sporazum koji predstavlja osnov za postojanje mobilnosti između dva univerziteta. On se sastoji od osnovih podataka o univerzitetima, ponude studijskih polja i broja mobilnosti, kao i druge informacije oko organizacije nominacije i aplikacije kandidata. Bez postojanja ovog sporazuma između dva univerziteta, u okviru Erasmus+ programa nije moguća akademska ili administrativna mobilnost. Koje sklopljene sporazume ima Univerzitet u Sarajevu sa univerzitetima iz “programskih” zemalja, možete vidjeti ovdje.

MOBILNOST je aktivnost koja podrazumjeva odlazak na univerzitet izvan granica Bosne i Hercegovine i provođenje određenog perioda na toj instituciji. Može da bude akademska (studenti i nastavnici) i administrativna (saradnici). Mobilnost može da traje nekoliko dana (za nastavno i administrativno osoblje od 7 do 60 dana) do nekoliko mjeseci (za studente od 3 do 12 mjeseci u okviru jednog studijskog ciklusa). Studenti se mogu prijaviti više od jednom za studiranje u inostranstvu s tim da se treba poštovati pravilo studiranja maksimalno 12 mjeseci u okviru jednog studijskog ciklusa. npr., student bachelor može da se prijavi za studiranje na jednom univerzitetu u trajanju od jednog semestra (5-6 mjeseci), a zatim se prijaviti opet za neki drugi semestar, samo dok je u toku jednog studijskog ciklusa. Ukoliko nastavi sa master studijem na Univerzitetu u Sarajevu, ponovo ima mogućnost prijave na stipendije u trajanju do maksimalno 12 mjeseci.

NOMINACIJA je proces kojim se kandidati, koji su se javili na prethodno raspisan konkurs, nominuju oficijelno od strane matičnog univerziteta. Univerzitet u Sarajevu za većinu konkursa organizuje interni konkurs, gdje prikupljene prijave/kandidate oficijelno nominuje univerzitetu u inostranstvu čime se dokazuje validnost prijave i pripadnost kandidata Univerzitetu u Sarajevu. Podrška od strane matičnog fakulteta/akademije se izražava kroz nominacijsko pismo.

NOMINACIJSKO PISMO je dokument kojim se oficijalno nominuje kandidat za mobilnost. Ovaj dokument izdaje matična članica Univerziteta u Sarajevu (dakle fakultet, akademija, institut, centar), a sadržava informacije o kandidatu, njegovom/njenom statusu te podršci za mobilnost. Potpisnik je osoba odgovorna za međunarodnu saradnju na članici univerziteta (prodekan za studente i dekan za osoblje). Dokument se ispunjava i izdaje na engleskom jeziku. Pored potpisa, potrebno je da bude stavljen i pečat članice UNSA.

OUTGOING je termin koji se u akademskom svijetu koristi za domaće studente, nastavnike i saradnike (u ovom slučaju sa Univerziteta u Sarajevu) koji se putem međunarodnih programa odlučuju da svoju akademsku i/ili administrativnu mobilnost provedu na partnerskim univerzitetima izvan Bosne i Hercegovine.

POZIVNO PISMO (Letter of invitation/Interest) je dokument kojim se akademsko ili administrativno osoblje poziva da dođe na partnerski EU univerzitet u okviru ove mobilnosti. Pismo je obično izdato na memorandumu univerziteta na koji se odlazi na engleskom jeziku, no priznaje se ukoliko je uspostavljena komunikacija putem emaila sa odgovornom osobom koja se slaže da kandidat ukoliko dobije stipeniju može doći u određenom periodu. Tada se prilaže taj email kao dokaz o pozivu/izraženom interesu.

PRAKSA (traineeship) u okviru Erasmus+ programa podrazumjeva obavljanje studentske prakse na univerzitetima – partnerima u Erasmus+ programu, no zasad praksa između programskih i partnerskih zemalja još nije omogućena.

PREPIS OCJENA (Transcript of records) je dokument koji izdaje studentska služba članice Univerziteta u Sarajevu (fakultet/akademija), a sadrži listu predmeta i ocjena koje je student položio do trenutka prijavljivanja na konkurs. S obzirom da većina članica izdaje ovaj dokument na lokalnom jeziku (BHS), pored originala, potrebno je obezbijediti i prevod na engleski jezik (dakle dostavljaju se i original i prevod).

PROGRAMSKE vs. PARTNERSKE ZEMLJE: “programske zemlje” su zemlje koje u potpunosti učestvuju u Erasmus+ programu (i najviše finansijski doprinose implementaciji istog). Programske zemlje čine zemlje članice Evropske unije, Island, Lihtenštajn, Norveška, BJR Makedonija i Turska. Partnerske zemlje u okviru Erasmus+ programa su sve ostale zemlje u svijetu, uključujući Bosnu i Hercegovinu.

SKEN PASOŠA – prilikom prijave za stipendiju potrebno je dostaviti skeniranu stranicu na kojoj se nalaze podaci o kandidatu. Vodite računa da je u pitanju biometrijski pasoš ili stari pasoš sa validnom Schengen vizom. Također je bitno naglasiti da se provjeri datum isteka pasoša, kako ne bi bilo problema prilikom prijavljivanja, odnosno prilikom putovanja.

UGOVOR O MOBILNOSTI je dokument koji ispunjava akademsko ili administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu koje se prijavljuje na mobilnost. Zavisno od vrste mobilnosti i šta će osoblje raditi na izabranom univerzitetu, imamo dva dokumenta:

  • ugovor o predavanju – teaching (ova aktivnost omogućava akademskom osoblju da drži predavanja na partnerskoj instituciji. Mobilnost se može odnositi na bilo koje studijsko polje/akademsku disciplinu. Minimalno trajanje mobilnosti je 5 dana (+2 dana putovanja), dok je maksimalno trajanje 58 dana (+2 dana putovanja), zavisno od toga kako je definisano u ugovoru odnosno u tekstu konkursa. Predavanje treba sadržavati minimum 8 sati predavanja po sedmici)
  • ugovor o obuci – training (ova aktivnosti podrazumijeva profesionalno usavršavanje akademskog i neakademskog osoblja u obliku redovne obuke osoblje (staff training). U ovu obuku ne ulaze konferencije i praktične obuke/usavršavanje (job shadoving/observation periods) na partnerskoj instituciji. Osoblje mora biti zaposleno na partnerskoj instituciji (u trenutku nominacije i u trenutku mobilnosti). Minimalno trajanje mobilnosti je 5 dana (+2 dana putovanja), dok je maksimalno trajanje 58 dana (+2 dana putovanja), zavisno od toga kako je definisano u ugovoru, odnosno tekstu konkursa.

Prilikom prijave na konkurs, ugovor o mobilnosti treba da bude ispunjen traženim podacima o kandidatu, institucije sa koje dolazi (fakultet, akademija, centar, institut), kontakt osobe (dekan) opisom aktivnosti koje će obavljati i očekivanim rezultatima, te potpisan od strane kandidata i odgovorne osobe na matičnoj članici Univerziteta u Sarajevu (dekan/direktor). Dokument je na engleskom jeziku te se na tom jeziku i ispunjava.  Upute za popunjavanje ugovora za teaching i ugovora za training.

UGOVOR O UČENJU je dokument u kojem se unose podaci o studentu i predmeti koje će student pratiti na izabranom univerzitetu. Ugovor o učenju se preuzima sa datog linka (iznad) u word dokumentu. NAPOMENA: druga verzija ovog dokumenta neće biti prihvaćena. U ugovor se unose podaci o studentu, podaci o prodekanu kao odgovornoj osobi, predmeti koje će student slušati na izabranom univerzitetu, link na kojem se nalazi lista tih predmeta, zatim predmeti za koje očekuje da se priznaju na matičnom fakultetu/akademiji. Nakon popunjavanja zadatih polja, ugovor o učenju MORA biti potpisan od strane studenta, te potpisan i pečaćen od strane odgovorne osobe na članici Univerziteta u Sarajevu (prodekan). Dokument je na engleskom jeziku te se na tom jeziku i ispunjava. Upute za popunjavanje ugovora o učenju.