Erasmus+ Vytautas Magnus Univerzitet, ljetni semestar 2018/2019 – staff week

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Vytautas Magnus Univerzitet
 • Država: Litvanija
 • Erasmus kod: LT KAUNAS01
 • Period boravka: ljetni semestar akademske 2018/2019. godine (29. april – 3. maj 2019. godine) – staff week

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Administrativno i akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu za opciju training (iz oblasti internacionalizacije) – STAFF WEEK

TEMATSKE OBLASTI:

Staff Week

ERASMUS tim Vytautas Magnus Univerziteta vas poziva da se pridružite njihovoj Erasmus+ sedmici obuke (staff week-u). Događaj će se održati od 29. aprila – 03. maja 2019. godine. Sedmica obuke osoblja će se fokusirati na implementaciju Erasmus+ ICM projekata, stoga se poziva osoblje iz međunarodnih kancelarija UNSA koje je odgovorno za ovu akciju. Takođe ćete biti u mogućnosti da se upoznate sa litvanskim obrazovnim sistemom, Univerzitetom Vytautas Magnus i istorijski bogatom zemljom i
kulturom grada Kaunas .


IZNOS STIPENDIJE:

 • OSOBLJE:
  • 100,00 EUR x 7 dana
  • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR,

Napomena:

 • Osiguranje je obavezno za osoblje. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu. Za osoblje se preporučuje i putničko osiguranje s obzirom da je u pitanju kraći period boravka.
 • Viza: osoblje koje putuje na kraći period ne treba vizu ukoliko ima odgovarajući i važeći biometrijski pasoš.

* – Domaće (bh.) zdravstveno osiguranje se može primijeniti na nekoliko država Evrope na osnovu sklopljenog sporazuma iz Bosne i Hercegovine i tih zemalja Evrope. Prije nego krenete u rješavanje osiguranja za zemlju u koju idete, provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu da li je ta zemlja uključena u sporazum. Ukoliko jeste, tražite potvrdu u kojoj će jasno biti naglašeno da vaše domaće osiguranje važi u zemlji u koju putujete i za period tokom kojeg ćete boraviti.


PRIJAVA:

Zainteresovano osoblje koje ispunjava kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu. U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).


DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE:

 • Nominacijsko pismo <<< koristite samo ovu formu, obavezno treba biti na memorandumu vaše (pod)organizacione jedinice (logo fakulteta/akademije/sentra/instituta), potpisano i sa pečatom od strane dekana;
 • CV – koristite Europass formu, na engleskom jeziku;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

Ovo su osnovni dokumenti koji su potrebni za prijavu. U toku i nakon konkursa moguće je da se mogu tražiti dodatni dokumenti koji mogu “poboljšati šanse” za vašu prijavu. Prednost ima osoblje koje dosad nisu koristili stipendiju ili su sa (pod)organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 26.02.2019. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 08.03.2019. godine do 15:00 sati.


DODATNE NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na međunarodnu mobilnost u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine (staff week 29.04.-03.2019. godine),
 • stipendija se odnosi samo za akademsko i administrativno osoblje osoblje Univerziteta u Sarajevu koje s ebavi međunarodnom saradnjom i implementacijom Erasmus+ projekata,
 • dostupna je jedna (1) stipendija
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...