Erasmus+ Univerzitet u Poitiersu, studenti, ljetni semestar 19/20

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Univerzitet u Poitiersu (Poatjeu)
 • Država: Francuska
 • Erasmus kod: F POITIER01
 • Period boravka: ljetni semestar akademske 2019/2020. godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Studenti Univerziteta u Sarajevu:
  • Master
  • PhD

TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Poitiersu dostupne su sljedeće studijske oblasti: languages, business and administration, law, natural sciences, mathematics and statistics. Više informacija je dato na http://www.univ-poitiers.fr/study/academic-programs/. NAPOMENA: skoro svi programi se izvode na francuskom jeziku.


IZNOS STIPENDIJE:

 • STUDENTI: 
  • 850,00 EUR x 4 mjeseci,
  • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR.

Napomena:

 • Osiguranje je obavezno za studente. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu.
 • Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu.
 • Aktivnosti oko vize i osiguranja obavljate nakon i ukoliko budete obavješteni o dobijanju stipendije!

PRIJAVA:

 • Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod).
 • Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu.
 • U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.
 • Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h radnog dana biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno primljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).

DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE: 

(MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE UPUTE OKO PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA TRAŽENE DOKUMENTACIJE!)

 • STUDENTI:

  • NOMINACIJSKO PISMO
   • Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta. Student može pripremiti ovaj dokument sa ličnim podacima i podacima o mobilnosti, te elektronski (putem emaila) dostaviti prodekanu na potpis. Prodekan je u obavezi da ovaj dokument  finalizira i stavi na memorandum matične institucije (organizacione jedinice UNSA), isprinta, potpiše i stavi pečat. NAPOMENA:nepotpuni dokument neće biti prihvaćeni. Nakon toga finalizirani dokument se vraća kandidatu.
  • UGOVOR O UČENJU
   • Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta. Ovaj dokument kreirate zajedno sa odgovornim prodekanom.
   • Ispunjava se dio koji se odnosi na “before mobility”
   • U tabelu A (study programme at the receiving institution) unosite predmete koje planirate slušati na inostranom univerzitetu. Lista predmeta je dostupna na datom linku (iznad)
   • U tabelu B (recognition at the sending institution) unosite ekvivalentne predmete sa vaše matične institucije (odnosno one za koje očekujete da će vam biti priznati
   • Tabele koje slijede u dokumentu ne ispunjavate.
   • Dokument NE TREBA biti potpisan od strane kandidata i odgovornog prodekana u ovoj fazi prijave. 
  • PREPIS OCJENA
   • Ovaj dokument preuzimate iz studentske službe vaše matične institucije. Studenti viših ciklusa (MA ili PhD) dostavljaju prepise ocjena i za prethodne studije (MA za BA i MA, PhD za BA, MA i PhD). U ovom slučaju, kao prepis ocjena za prethodne cikluse možete dostaviti dodatak diplomi. Dokument nije potrebno prevoditi na engleski jezik. Nijedna verzija dokumenta osim zvaničnog prepisa ocjena/dodatka diplomi se neće uzimati u obzir.
  • SKENIRANU STRANICU PASOŠA (kolor sken)
  • MOTIVACIJSKO PISMO
   • 1-2 stranice A4 formata
   • font 12
   • na engleskom
  • CV

Studenti koji su prije koristili Erasmus+ stipendije, a prijavljuju se ponovo (ukoliko im Erasmus+ pravila dopuštaju) pored navedene dokumentacije ispod moraju dostaviti dokaz o obavljenom prostupku priznavanja predmeta sa prethodne mobilnosti (potvrda da su ostvareni rezultati sa prethodne mobilnosti priznati na matičnom fakultetu).

Ovo su osnovni dokumenti koji su potrebni za prijavu. U toku i nakon konkursa moguće je da se mogu tražiti dodatni dokumenti koji mogu “poboljšati šanse” za vašu prijavu. Prednost imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili su sa (pod)organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 03.10.2019. godine, a rok za prijavu je do 24.10.2019. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • mobilnost se realizuje u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine
 • stipendija se odnosi na mobilnost studenata (MA, PhD) Univerziteta u Sarajevu,
 • trajanje mobilnosti za studente je do 4 mjeseca,
 • dostupne stipendije:
  • za studente: jedna(1) do četiri (4)stipendije
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/kontakti-medunarodna-saradnja
 • kontakt osoba za više informacija: otis.pioche@univ-poitiers.fr, eramusinternational@univ-poitiers.fr

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije obratite se prodekanu vaše (pod)organizacione jedinice UNSA (kontakt podaci su dostupni ovdje).

You may also like...