Erasmus+ Univerzitet u Pečuju, konkurs, zimski semestar 2018/2019

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine na Univerzitetu u Pečuju (Mađarska).


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Pećuju dostupne su sljedeće studijske oblasti: languages, literature and linguistics, economics, management and administration, earth sciences, political sciences and civics.


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog ciklusa i trećeg ciklusa (bachelor, master i PhD) Univerziteta u Sarajevu.


IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 750,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa od 180,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:

Način prijavljivanja i popunjavanja dokumenata je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon pripremljene dokumentacije, svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata. Obavezno u naslovu emaila (subject:) naznačite za koji univerzitet se prijavljujete.


DOKUMENTACIJA:

 • Nominacijsko pismo (potpisano od strane prodekana)
 • Ugovor o učenju – ispunjen, potpisan od strane studenta i prodekana
 • Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za strane jezike kojim se dokazuje minimalni nivo B1 za poznavanje jezika (IELTS, TOEFL) ili potvrda sa fakulteta potpisana od profesora ili dokaz da se nastava izvodi na engleskom jeziku
 • Skenirana stranica pasoša

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 20.04.2018. godine, a rok za prijavu je do 21.05.2018. godine.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5 mjeseci),
 • dostupne su 2 stipendije za studente,
 • prijavljujete se za zimski semestar akademske 2018/2019. godine,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...