Erasmus+ Univerzitet u Milanu, konkurs 17/18

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost na Univerzitetu u Milanu (Italija) u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Milanu dostupne su studijske oblasti iz ekonomije, društvenih i političkih nauka (za studente), te veterina i poljoprivreda (za osoblje).


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri ciklusa studija (bachelor, master, doktoranti) Univerziteta u Sarajevu za studij ekonomije (http://eng.demm.unimi.it/ecm/home), društvenih i političkih nauka (http://eng.sps.unimi.it/ecm/home) koji su organizovani (trajanje 3 mjeseca) u periodu april – sredina jula 2018. godine.

Na konkurs se može prijaviti i akademsko osoblje sa Veterinarskog fakulteta i Prehrambeno-poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.


IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR
 • staff: dnevna stipendija u iznosu od 140,00 EUR
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.


DOKUMENTACIJA:

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana
 2. Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana
 3. Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 4. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za jezike kojim se dokazuje minimalno B1 nivo poznavanja ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleksom jeziku – POGLEDATI NAPOMENE
 5. Skenirana stranica pasoša

Akademsko osoblje:

 • Nominacijsko pismo (potpisano od dekana)
 • Ugovor o mobilnosti za predavanje (teaching) – potpisano od kandidata i dekana
 • Kraće motivacijsko pismo
 • CV (Europass form)
 • Skenirana stranica pasoša

Upute o pripremanju tražene dokumentacije možete naći ovdje.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je otvoren 20.02.2018. godine i rok za prijavu je 05.03.2018. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • prijaviti se možete za ljetni semestar akademske 2017/2018. godine,
 • stipendija se odnosi na period od 3-3,5 mjeseci za studente (april-sredina jula 2018. godine) i 7 dana za akademsko osoblje (teaching)
 • dostupne su 1-2 stipendije za studente i 4 stipendije za akademsko osoblje,
 • napomene prilikom prijavljivanja za određeni studijski program (za studente),
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • dodatni upiti i informacije možete dobiti kontaktirajući: international.agreements@unimi.it

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

Po završetku konkursa, EU univerzitet će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata, te će podobne prijave biti predložene kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...