Erasmus+ Univerzitet u Leonu, zimski semestar 2019/2020 – studenti

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Univerzitet u Leonu
 • Država: Španija
 • Erasmus kod: E LEON01
 • Period boravka: zimski semestar akademske 2019/2020. godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Studenti Univerziteta u Sarajevu:
  • Bachelor (studenti prve godine se ne mogu prijaviti)
  • Master

Napomena: studenti koji se prijavljuju na ovaj konkurs moraju biti upisani u tekućoj akademskoj godini te biti  upisani student u narednoj akademskoj godini kada je predviđena mobilnost (u slučaju da se radi o studentima završnih godina, moraju kontaktirati univerzitet na koji se prijavljuju kako bi dobili dopuštenje da se mogu prijaviti). Studenti koji su prije koristili Erasmus+ stipendije, a prijavljuju se ponovo (ukoliko im Erasmus+ pravila dopuštaju) pored navedene dokumentacije ispod moraju dostaviti dokaz o obavljenom prostupku priznavanja predmeta sa prethodne mobilnosti.


TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim sporazumom o realizaciji međunarodne mobilnosti na Univerzitetu u Leonu, studenti Univerziteta u Sarajevu se mogu prijaviti za mobilnost u okviru studijskih oblasti koje su ponuđene na linku: http://uleext.unileon.es/?q=en.


IZNOS STIPENDIJE:

 • STUDENTI: 
  • 850,00 EUR x 5 mjeseci
  • putni troškovi do iznosa 275,00EUR.

Napomena:

 • Ukoliko dobijete stipendiju, očekuje se da mobilnost zvanično počnete od 19.08.2019. godine.
 • Osiguranje je obavezno za studente. Potrebno je da uzmete (platite) osiguranje na njihovom portalu Oncampus koji pokriva period boravka na ovom univerzitetu (https://oncampus.es/en/seguros/oncampus-estudia/)
 • Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu.
 • Aktivnosti oko vize i osiguranja radite TEK NAKON što dobijete potvrdu da ste dobili stipendiju!

PRIJAVA:

Zainteresovani studenti koji ispunjavaju kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu. U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).


DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE:

 • STUDENTI:
  • Nominacijsko pismo <<< koristite samo ovu formu, koju elektronski ispunjava studente te takvu šalje elektronski (emailom) prodekanu na potpis. Obavezno treba biti na memorandumu vaše (pod)organizacione jedinice (logo fakulteta/akademije/sentra/instituta), potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
  • Ugovor o učenju <<< koristite samo ovu formu, ispunite sa traženim podacima, predmetima sa datih linkova, potpisano od strane studenta i prodekana;
  • Prepis ocjena – obavezno dostaviti za tekući i prethodni/e ciklus/e studija (npr. studenti MA dostavljaju prepis sa BA i MA, studenti PhD dostavljaju za BA, MA i PhD). Prevod nije potreban!;
  • Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ideminimalan nivo B1 ili više (kao dokaz možete dostaviti jedno od navedenih):
   • međunarodno priznati certifikati (TOEFL, IELTS, Cambridge) ili
   • APTIS (testiranje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu) ili
   • diploma certificirane škole za strane jezike u BiH ili
   • potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou (B1 ili više);
  • Studenti koji se ponovo prijavljuju na ovaj konkurs, a ranije su učestvovali u Erasmus+ programu potrebno je da dostave dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata tokom te mobilnosti (prevod nije potreban).

Ovo su osnovni dokumenti koji su potrebni za prijavu. U toku i nakon konkursa moguće je da se mogu tražiti dodatni dokumenti koji mogu “poboljšati šanse” za vašu prijavu. Prednost imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili su sa (pod)organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 07.06.2019. godine, a rok za prijavu je do 03.07.2019. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost studenata (BA, MA ) Univerziteta u Sarajevu,
 • mobilnost se realizuje u zimskom semestru akademske 2019/2020. godine (početak mobilnosti je 19.08.2019.),
 • trajanje mobilnosti za studente je 5 mjeseci,
 • dostupne su četiri (4) stipendije,
 • svi traženi dokumenti moraju biti potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus.unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/.
 • kontakt osoba za više informacija: ana.brana@unileon.es

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije obratite se prodekanu vaše (pod)organizacione jedinice UNSA (kontakt podaci su dostupni ovdje).

You may also like...