Erasmus+ Univerzitet u Grazu, konkurs, osoblje, 17/18

graz

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu za boravak na Univerzitetu u Grazu (Austrija) u akademskoj 2017/2018. godini svojstvu predavača.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Grazu, aplikanti mogu provjeriti dostupne odsjeke/studijske oblasti koje su date na https://www.uni-graz.at/en/university/information/faculties/


IZNOS STIPENDIJE:

 • dnevna stipendija u iznosu od 140,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa od 180,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam (ukoliko su potrebni)

APLIKANTI:

Na konkurs se može prijaviti samo akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu.


PRIJAVA:
Način prijavljivanja i popunjavanja dokumenata je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon pripremljene dokumentacije, svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata. Obavezno u naslovu emaila (subject:) naznačite za koji univerzitet se prijavljujete.

Univerzitet u Grazu je predložio da prije prijavljivanja ostvarite kontakt sa kolegama na Uni-Grazu, koji će vam poslati pozivno pismo/pismo interesa. Aplikanti mogu provjeriti dostupne odsjeke/studijske oblasti koje su date na https://www.uni-graz.at/en/university/information/faculties/


DOKUMENTACIJA:

 1. Nominacijsko pismo (potpisano od strane prodekana/dekana)
 2. Erasmus+ ugovor o mobilnosti (Mobility Agrement for Teaching ili Mobility Agreement for Training) – ugovor o mobilnosti treba da bude na dostupnom formularu (nijedna druga verzija neće biti priznata), treba da bude ispunjen sa aktivnostima koje ćete obavljati i da ima potpise i pečat od strane kandidata i dekana,
 3. Pozivno pismo (Letter of interest) od strane EU univerziteta,
 4. CV (Europass format),
 5. Scan pasoša – vodite računa da je pasoš validan u trenutku prijave i eventualnog boravka u inostranstvu, odnosno da mu period važnosti ne ističe minimalno tri mjeseca od povratka u Bosnu i Hercegovinu nakon perioda mobilnosti,

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 14.03.2018. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 29.03.2018. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost u trajanju od 5 dana + 2 dana putovanja,
 • dostupne su dvije stipendije za akademsko (teaching) ili admininstrativno osoblje (training),
 • mobilnost mora biti obavljena do 31.07.2018. godine po dogovoru sa Univerzitetom u Grazu,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom ili njemačkom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o mobilnosti te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...