Erasmus+ Univerzitet u Glasgowu, zimski semestar 2019/2020 – studenti

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Univerzitet u Glasgowu
 • Država: Velika Britanija
 • Erasmus kod: UK GLASGOW01
 • Period boravka: zimski semestar akademske 2019/2020. godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Studenti Univerziteta u Sarajevu:
  • Bachelor
  • PhD

TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Glasgowu dostupne su studijske oblasti:

 • za bachelore: pravo, političke nauke, istorija i arheologija, kao i interdisciplinarni program(i) koji se izvodi(e) na UG Školi za centralno i istočno evropske studije.
 • za PhD kandidate dostupni su programi koji su dati na http://www.gla.ac.uk/coursecatalogue/ naravno, u skladu sa dostupnim mjestima i mogućnostima.

IZNOS STIPENDIJE:

 • STUDENTI: 
  • 900,00 EUR x 5 mjeseci
  • putni troškovi do iznosa 360,00EUR.

Napomena:

 • Osiguranje je obavezno za studente. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu.
 • Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu.
 • Aktivnosti oko osiguranja i vize radite TEK NAKON što dobijete obavještenje da ste dobili stipendiju.

* – Domaće (bh.) zdravstveno osiguranje se može primijeniti na nekoliko država Evrope na osnovu sklopljenog sporazuma iz Bosne i Hercegovine i tih zemalja Evrope. Prije nego krenete u rješavanje osiguranja za zemlju u koju idete, provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu da li je ta zemlja uključena u sporazum. Ukoliko jeste, tražite potvrdu u kojoj će jasno biti naglašeno da vaše domaće osiguranje važi u zemlji u koju putujete i za period tokom kojeg ćete boraviti.


PRIJAVA:

Zainteresovani studenti koje ispunjavaju kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu. U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).


DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE:

 • STUDENTI:
  • Nominacijsko pismo <<< koristite samo ovu formu, obavezno treba biti na memorandumu vaše (pod)organizacione jedinice (logo fakulteta/akademije/sentra/instituta), potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
  • Ugovor o učenju <<< koristite samo ovu formu, ispunite sa traženim podacima, predmetima, te sa potpisom od strane studenta i prodekana;
  • Prepis ocjena – obavezno dostaviti za tekući i prethodni/e ciklus/e studija (npr. studenti PhD dostavljaju za BA, MA i PhD), prevod nije potreban;

Ovo su osnovni dokumenti koji su potrebni za prijavu. U toku i nakon konkursa moguće je da se mogu tražiti dodatni dokumenti koji mogu “poboljšati šanse” za vašu prijavu. Prednost imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili su sa (pod)organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 26.04.2019. godine, a rok za prijavu je do 16.05.2019. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost studenata (BA i PhD) Univerziteta u Sarajevu,
 • mobilnost se realizuje u zimskom semestru akademske 2019/2020. godine,
 • trajanje mobilnosti za studente može:
  • Bachelor: 5 mjeseci (semestar) ili 10 mjeseci (1 akademska godina),
  • PhD: minimalno 3, a maksimalno 5 mjeseci.
 • dostupne su sljedeće stipendije:
  • Bachelor: dvije (2) stipendije,
  • PhD: osam (8) stipendija.
 • svi traženi dokumenti moraju biti potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus.unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/.
 • kontakt osoba: Sally.Baxter@glasgow.ac.uk

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije obratite se prodekanu vaše (pod)organizacione jedinice UNSA (kontakt podaci su dostupni ovdje).

You may also like...