Erasmus+ Univerzitet u Bolonji, konkurs, akademsko osoblje, 17/18

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost akademskog osoblja na Univerzitetu u Bolonji (Italija) za ljetni semestar u akademskoj 2017/2018. godini.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Bolonji dostupne su sljedeće studijske oblasti: Education; Arts and Humanities; Social sciences, journalism and information; Business, administration and law; Natural sciences, mathematics and statistics; Information and Communication Technologies; Engineering, manufacturing and construction; Agriculture, forestry, fisheries and veterinary; Health and welfare (excluding Medicine programme at UNIBO); Services. Više informacija na web stranici: http://www.unibo.it/en/international/international-course-catalogue  (osim medicinskih nauka). Podrazumjeva se da će kandidat koji se prijavi održati predavanje u sklopu redovne nastave ili ljetne škole, što zavisi od dogovora.


APLIKANTI:

Na konkurs se može prijaviti samo akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu.


IZNOS STIPENDIJE:

 • staff: dnevna stipendija u iznosu od 140,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa od 180,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam ukoliko je potrebno.

PRIJAVA:
Način prijavljivanja i popunjavanja dokumenata je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon pripremljene dokumentacije, svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata. Obavezno u naslovu emaila (subject:) naznačite za koji univerzitet se prijavljujete.


DOKUMENTACIJA:

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana
 2. Erasmus+ ugovor o mobilnosti (Mobility Agreement for Teaching) – ugovor o mobilnosti treba da bude na dostupnom formularu (nijedna druga verzija neće biti priznata), treba da bude ispunjen sa aktivnostima koje ćete obavljati i da ima potpise i pečat od strane kandidata i dekana,
 3. Pozivno pismo (Letter of interest) od strane EU univerziteta,
 4. CV (Europass format),
 5. Scan pasoša – vodite računa da je pasoš validan u trenutku prijave i eventualnog boravka u inostranstvu, odnosno da mu period važnosti ne ističe minimalno tri mjeseca od povratka u Bosnu i Hercegovinu nakon perioda mobilnosti,

Upute o pripremanju tražene dokumentacije možete naći ovdje.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je otvoren 16.05.2018. godine, a rok za prijavu je do 01.06.2018. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • mobilnost se odnosi na ljetni semestar akademske 2017/2018. godine (do 31.07.2018. godine),
 • dostupna je jedna stipendija za akademsko osoblje (teaching),
 • akademsko osoblje medicinskih nauka (medicina, veterina, farmacija, stomatologija, zdravstvene studije) se ne mogu prijaviti,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o mobilnosti te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • kontakt osoba za više informacija: Federico Messersì, federico.messersi2@unibo.it

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

Po završetku konkursa, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu prijave šalje partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...