Erasmus+ Univerzitet u Almeriji, ljetni semestar 2018/2019 – staff week

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Univerzitet u Almeriji
 • Država: Španija
 • Erasmus kod: E ALMERIA01
 • Period boravka: ljetni semestar akademske 2018/2019. godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu iz službi, ureda i sektora iz oblasti internacionalizacije,
 • Akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu koje se bave aktivnostima internacionalizacije (prodekani, koordinatori, itd.)

NAPOMENA: Mobilnost osoblja odnosi se na boravak akademskog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uvjete za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).


TEMATSKE OBLASTI:

Konkurs je otvoren za prisustvovanje staff week-u. Više o dešavanju dostupno je na oficijelnoj web stranici Univerziteta u Almeriji. Staff week se održava od 6. do 10. maja 2019. godine (5 radnih dana) + 2 dana putovanja (ukupno 7 dana).


IZNOS STIPENDIJE:

 • dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR x 7 dana
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam ukoliko su potrebni.

PRIJAVA:

Zainteresovano osoblje koje ispunjava kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu. U predmetu emaila (subject) nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).


DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE:

 • Nominacijsko pismo <<< koristite samo ovu formu, obavezno treba biti na memorandumu vaše (pod)organizacione jedinice (logo fakulteta/akademije/sentra/instituta), potpisano i sa pečatom od strane dekana;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

NAPOMENA: Ne zaboravite da se trebate registrovati na online formu – IAKO JE LINK ZATVOREN, MOŽETE SE PRIJAVITI, PA UKOLIKO BUDETE ODABRANI MOĆI ĆETE SE NAKNADNO REGISTROVATI.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 22.01.2019. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 05.02.2019. godine do 15:00 sati.


DODATNE NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na međunarodnu mobilnost – prisustvovanje staff week-u (6-10. maj 2019. godine),
 • stipendija se odnosi samo za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu,
 • dostupna je jedna (1) stipendija,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus.unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • za dodatne informacije obratite se kontakt osobi na email: sripro@ual.es

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...