Erasmus+ Univerzitet u Almeriji, konkurs, 2017/2018

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost na Univerzitetu u Almeriji (Španija) u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Almeriji dostupne su sljedeće studijske oblasti: Agriculture, Economics, Marketing and advertising, Finance, Banking, Insurance, Accounting and Taxation, Management and Administration, Languages (English and Spanish). Akademska ponuda je data ovdje


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti samo studenti prvog (bachelor) ciklusa i akademsko ili administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu.


IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR,
 • staff: dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.


DOKUMENTACIJA:

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo (potpisano od strane prodekana)
 2. Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana (ukoliko budete nominovani i prihvaćeni od strane Univerziteta u Almeriji, moguće je d aćete ponovo morati popunjavati ugovor o učenju ukoliko budu potrebne određene izmjene u skladu sa ponudom ovog univerziteta)
 3. Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 4. CV (Europass form)
 5. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za strane jezike kojim se dokazuje minimalni nivo B1 za poznavanje jezika ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleksom jeziku
 6. Skenirana stranica pasoša

Akademsko/administrativno osoblje:

 1. Nominacijsko pismo (potpisano od dekana)
 2. Ugovor o mobilnosti za obuku (training) – potpisano od kandidata i dekana
 3. Pozivno pismo – može biti i u formi emaila u kojem je izražena spremnost da vas ugoste u okviru ove stipendije
 4. CV (Europass form)
 5. Skenirana stranica pasoša

Upute o pripremanju tražene dokumentacije možete naći ovdje.

Napomena za osoblje: u aprilu 2018. godine planirano je da se održi staff training week na Univerzitetu u Almeriji, te povod za vašu mobilnost može biti upravo ovaj događaj.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 02.10.2017. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 09.11.2017. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (ljetni semestar 2017/2018),
 • stipendija se odnosi samo za bachelor studente, akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu,
 • dostupne su 3 stipendije za studente i 2 stipendije za osoblje,
 • studenti koji su koristili Erasmus+ stipendiju prije (u trajanju 7 i više mjeseci) se ne mogu prijaviti,
 • dokaz o poznavanju engleskog ili španskog jezika mora biti nivoa B1,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

Prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...