Erasmus+ Univerzitet Matej Bel, konkurs 17/18

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za jednosemestralni studijski boravak na Univerzitetu Matej Bel u Banskoj Bistrici (Slovačka) u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godini.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Matej Bel u Banskoj Bistrici dostupne su one studijske oblasti koje su date na https://www.umb.sk/en/studies/information/study-programmes-and-admission-requirements/.


IZNOS STIPENDIJE:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 750,00 EUR (za troškova života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master i doktoranti) Univerziteta u Sarajevu.


PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.


DOKUMENTACIJA:

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od strane prodekana
 2. Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana
 3. Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 4. CV (Europass form)
 5. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za strane jezike kojim se dokazuje minimalni nivo B1 za poznavanje jezika ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleksom jeziku
 6. Skenirana stranica pasoša

ROK ZA PRIJAVU:

konkurs je objavljen 13.10.2017. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 08.11.2017. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5 mjeseci),
 • dostupna je samo jedna stipendija,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije
 • kontakt osoba je Andrea Bobakova: andrea.bobakova@umb.sk.

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

Prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...