Erasmus+ Univerzitet Delle Marche u Ankoni, studenti, ljetni semestar 19/20 – studij + praksa

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Politehnički univerzitet “Delle Marche” u Ankoni
 • Država: Italija
 • Erasmus kod: I ANCONA01
 • Period boravka: ljetni semestar akademske 2019/2020. godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Studenti Univerziteta u Sarajevu:
  • Master
  • PhD

Napomena: Mobilnost osoblja odnosi se na boravak akademskog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uvjete za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).


TEMATSKE OBLASTI:

Za studij:

U skladu sa potpisanim sporazumom o realizaciji međunarodne mobilnosti na Politehničkom univerzitetu “Delle Marche” u Ankoni, studenti i osoblje Univerziteta u Sarajevu se mogu prijaviti za mobilnost u okviru sljedećih studijskih oblasti (radi prenošenja tačnih informacija, nazivi programa su ostavljeni na engleskom jeziku):

 • Agriculture, Forestry, Fisheries and Veterinary, 
 • Natural science, 
 • Business and Administration, 
 • Building and Civil Engineering,
 • Mechanics and Metal trades,
 • Information and Communication Technologies, 
 • Electronics and Automation,
 • Architecture and Town Planning.

Za praksu (traineeship):

Studenti konkurišu za sve navedene oblasti, kao i za obavljanje prakse koju organizuje Politehnički univerzitet “Delle Marche” u Ankoni u okviru Foruma Jadransko-jonske privredne komore, Foruma Jadransko-Jonskih gradova i UNIADRION-a. U okviru prakse moguće je obavljati sljedeće poslove: podrška u organizovanju mobilnosti studenata i osoblja u okviru međunarodne kreditne mobilnosti i UNIADRION događaja, podrška u izradi informacijskih brošura, administracijska podrška menadžeru evropskih programa, web dizajn.


IZNOS STIPENDIJE:

 • STUDENTI: 
  • 850,00 EUR x 5 mjeseci
  • putni troškovi do iznosa 180,00 EUR.

Napomena:

 • Osiguranje je obavezno za studente . Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu.
 • Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu.

* – Domaće (bh.) zdravstveno osiguranje se može primijeniti na nekoliko država Evrope na osnovu sklopljenog sporazuma iz Bosne i Hercegovine i tih zemalja Evrope. Prije nego krenete u rješavanje osiguranja za zemlju u koju idete, provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu da li je ta zemlja uključena u sporazum. Ukoliko jeste, tražite potvrdu u kojoj će jasno biti naglašeno da vaše domaće osiguranje važi u zemlji u koju putujete i za period tokom kojeg ćete boraviti.


PRIJAVA:

Zainteresovani studenti koje ispunjava kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu. U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).


DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE: 

(MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE UPUTE OKO PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA TRAŽENE DOKUMENTACIJE!)

 • STUDENTI:

  • NOMINACIJSKO PISMO
   • Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta. Student može pripremiti ovaj dokument sa ličnim podacima i podacima o mobilnosti, te elektronski (putem emaila) dostaviti prodekanu na potpis. Prodekan je u obavezi da ovaj dokument stavi na memorandum matične institucije (organizacione jedinice UNSA), isprinta, potpiše i stavi pečat. NAPOMENA: nepotpuni dokument neće biti prihvaćeni. 
  • UGOVOR O UČENJU
   • Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta. Ovaj dokument kreirate zajedno sa odgovornim prodekanom. Na datim linkovima sa predmetima sa univerziteta domaćina (iznad) unosite predmete u tabelu A (study programme at the receiving institution), te listu predmeta sa vaše matične institucije za koje očekujete da će vam biti priznati u tabelu B (recognition at the sending institution). Tabele koje slijede u dokumentu ne ispunjavate. U ovom trenutku prijavljivanja potpisi nisu potrebni. Ukoliko budete odabrani za ovu mobilnost, ovaj dokument ćete morati slati njima i tada će se tražiti da dokument sadrži potrebne potpise (studenta i prodekana u dijelu commitment). Napomena: ukoliko se prijavljujete za studij, ne trebate popunjavati ugovor u praksi.
  • UGOVOR O PRAKSI 
   • Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta. Ovaj dokument kreirate zajedno sa odgovornim prodekanom, i popunjavate sa aktivnostima koje su dogovorene sa institucijom. Napomena: ukoliko se prijavljujete za praksu, ne trebate popunjavati ugovor o učenju.
  • DOKAZ O POZNAVANJU STRANOG JEZIKA
   • ukoliko ćete pratiti nastavu na engleskom jeziku:
    • minimalan nivo B1 ili više
    • oficijelni certifikati koji će se uzeti u obzir: međunarodno priznati certifikati (TOEFL, IELTS, Cambridge) ili
    • APTIS (testiranje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu) ili
    • diploma certificirane škole za strane jezike ili
    • potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou (B1 ili više);
  • PREPIS OCJENA
   • Ovaj dokument preuzimate iz studentske službe vaše matične institucije. Studenti viših ciklusa (MA ili PhD) dostavljaju prepise ocjena i za prethodne studije (MA za BA i MA, PhD za BA, MA i PhD). U ovom slučaju, kao prepis ocjena za prethodne cikluse možete dostaviti dodatak diplomi. Dokument nije potrebno prevoditi na engleski jezik. Nijedna verzija dokumenta osim zvaničnog prepisa ocjena/dodatka diplomi se neće uzimati u obzir.
  • SKENIRANU STRANICU PASOŠA
  • BIOGRAFIJA (CV)

Ovo su osnovni dokumenti koji su potrebni za prijavu. U toku i nakon konkursa moguće je da se mogu tražiti dodatni dokumenti koji mogu “poboljšati šanse” za vašu prijavu. Prednost imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili su sa (pod)organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 11.10.2019. godine, a rok za prijavu je do 28.10.2019. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • mobilnost se realizuje u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine,
 • stipendija se odnosi na mobilnost studenata (MA i PhD),
 • trajanje mobilnosti:
  • za studij 5 mjeseci
  • za praksu 4 mjeseca
 • dostupne su sljedeće stipendije:
  • studij: jedna (1) stipendija
  • praksa: jedna (1) stipendija
  • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
  • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
  • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
  • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
  • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/kontakti-medunarodna-saradnja
  • kontakt podaci za više informacija sa partnerskog univerziteta: SILVIA COPPARI (s.coppari@staff.univpm.it)

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije obratite se prodekanu vaše (pod)organizacione jedinice UNSA (kontakt podaci su dostupni ovdje).

You may also like...