Erasmus+ Univerzitet Beira Interior, konkurs, 17/18

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine (osoblje) i zimskom semestru 2018/2019. godine (studenti) na Univerzitetu Beira Interior, Portugal.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti sa ovom grupacijom politehničkih instituta u Portugalu, dostupne su studijske oblasti iz političkih nauka, međunarodnih odnosa i filozofije.


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa studija (BA, MA), akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu.


IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu 800,00 EUR
 • staff: dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.


DOKUMENTACIJA:

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana
 2. Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana
 3. Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 4. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za jezike kojim se dokazuje minimalno B1 nivo poznavanja ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleksom jeziku
 5. Skenirana stranica pasoša

Akademsko/administrativno osoblje dostavlja:

 1. Nominacijsko pismo – potpisuje prodekan/dekan
 2. Erasmus+ ugovor o mobilnosti (Teaching or Training) – potpisuje kandidat i prodekan/dekan
 3. Pozivno pismo (Letter of Invitation/Interest/Pre-acceptance letter)
 4. CV
 5. Skenirana stranica pasoša

Način pripreme dokumentacije objašnjen je ovdje.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 22.02.2018. godine, a rok za prijavu je:

 • za studente: do 15.03.2018. godine
 • za osoblje: do 08.03.2018. godine.

NAPOMENE:

 • prijavljujete se: studenti za zimski semestar 2018/2019. godine, a osoblje za ljetni semestar akademske 2017/2018. godine,
 • prije prijavljivanja poželjno je da kontaktirate kontakt osobe kako biste dobili sve potrebne informacije,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o mobilnosti, moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • kontakt osoba za više informacija: BRUNO DANIEL FERREIRA DA COSTA <bdfc@ubi.pt>

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...