Erasmus+ Middlesex Univerzitet, zimski semestar 2019/2020 – osoblje

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Middlesex Univerzitet
 • Država: Velika Britanija
 • Erasmus kod: UK LONDON067
 • Period boravka: zimski semestar akademske 2019/2020. godine (periodi navedeni ispod).

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu za opciju teaching (obaveza održavanja predavanja minimalno 8h u toku sedmice).
 • Administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu (staff week)

Napomena: Mobilnost osoblja odnosi se na boravak akademskog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uvjete za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).


TEMATSKE OBLASTI:

Teaching:

 • U skladu sa potpisanim sporazumom o realizaciji međunarodne mobilnosti na Middlesex Univerzitetu, akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu se može prijaviti za mobilnost u okviru dostupnih studijskih polja na pomenutom univerzitetu (lista studijskih programa: https://www.mdx.ac.uk/courses). Potrebno je napraviti plan koji će uključivati minimalno 8h predavanja u toku sedmice.
 • Ova mobilnost mora biti obavljena tokom mjeseca novembra 2019. ili periodu februar – sredina marta 2020. godine u skladu sa njihovim akademskim kalendarom predavanja.

Training (staff week):

 • Middlesex Univerzitet organizuje međunarodnu sedmicu obuke (staff week) u novembru 2019. godine. Učesnici međunarodne sedmice obuke za osoblje sudjelovali bi na sesijama kako bi im podijelili najbolje prakse i upoznali rad domaćinskog univerziteta iz oblasti internacionalizacije. Ovdje se prijavljuje administrativno osoblje, ali je otvoreno i za akademsko osoblje. Training mobilnost izvan aktivnosti staff weeka nije moguća.
 • Ova mobilnost se može izvoditi samo u novembru 2019. godine kada se bude održavao staff week.

IZNOS STIPENDIJE:

 • OSOBLJE:
  • 180,00 EUR x 7 dana
  • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR.

Napomena:

 • Osiguranje je obavezno za osoblje. Preporučuje se putničko osiguranje s obzirom da je u pitanju kraći period boravka.
 • Viza: viza za UK je potrebna državljanima BiH.
 • Aktivnosti oko osiguranja i vize obavljate nakon i ukoliko budete obavješteni o dobijanju stipendije!

PRIJAVA:

Zainteresovano osoblje koje ispunjava kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu. U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).


DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE:

 • OSOBLJE:
  • Nominacijsko pismo  <<< koristite samo ovu formu, obavezno treba biti na memorandumu vaše (pod)organizacione jedinice (logo fakulteta/akademije/sentra/instituta), potpisano i sa pečatom od strane dekana;
  • Ugovor o mobilnosti:
   • Teaching <<< koristite ovaj formular – za akademsko osoblje, ispunite sa traženim podacima, predloženim aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
   • Training <<< koristite ovaj formular – za administrativno osoblje, ispunite sa traženim podacima, predloženim aktivnostima koje biste obavljali, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
  • CV – na engleskom jeziku;
  • Pismo podrške (Letter of pre-acceptance) – pismo od strane domaćina kojim se izražava podrška za dolazak ukoliko dobijete stipendiju. Kada ih budete kontaktirali, u email uključite i svoj životopis (CV) kao i informacije o predloženom planu aktivnosti. Ako je predložena aktivnost izvodljiva, “domaćin” vam treba poslati dokaz o iskazanom interesu za mobilnost (pozivno pismo, letter of interest ili pre-aceptance letter).
   • Vodite računa da akademsko osoblje ovaj dokument pribavlja od akademskog osoblja koje će vam biti “domaćin”, a ne od ureda za međunarodnu saradnju (svakako možete kontaktirati Ured za mešunarodnu saradnju kako bi vas spojili sa nekim od profesora).
   • Administrativno osoblje koje s eprijavljuje za staff week ne treba dostavljati pozivno pismo/pismo podrške.

Ovo su osnovni dokumenti koji su potrebni za prijavu. U toku i nakon konkursa moguće je da se mogu tražiti dodatni dokumenti koji mogu “poboljšati šanse” za vašu prijavu. Prednost imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili su sa (pod)organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 15.05.2019. godine, a rok za prijavu je do 29.05.2019. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • mobilnost se realizuje u zimskom semestru akademske 2019/2020. godine, i to:
  • teaching: u periodu: novembar 2019. i februar-sredina marta 2020. godine
  • training: staff week (novembar 2019. godine)
 • stipendija se odnosi na mobilnost osoblja Univerziteta u Sarajevu,
 • trajanje mobilnosti za osoblje je 7 dana (5 radnih i 2 dana putovanja),
 • dostupne stipendije:
  • za osoblje: 
   • teaching: jedna (1)
   • training: jedna (1)
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus.unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaša odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente, za osoblje je to uvijek dekan ukoiliko posebnom odlukom nije imenovan neko od prodekana d apotpiše dokumente za osoblje: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/.
 • kontakt osoba za više informacija: Fanny Guillemot, F.Guillemot@mdx.ac.uk

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije obratite se prodekanu vaše (pod)organizacione jedinice UNSA (kontakt podaci su dostupni ovdje).

You may also like...