Erasmus+ konkurs za METU, Ankara, Turska, ljetni semestar 2018/19

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu na “Middle East” Tehničkom univerzitetu (METU), Ankara (Turska) u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine.


APLIKANTI:
Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor i master) Univerziteta u Sarajevu. Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave. Studenti postdiplomskog studija mogu se prijaviti da slušaju i polažu predmete ili da rade istraživanje za završni rad ukoliko nađu odgovarajućeg supervizora/mentora koji će prihvatiti da radi sa studentom. Mentora morate pronaći sami.


STUDIJSKE OBLASTI:
Na „Middle East“ Tehničkom univerzitetu dostupne su sljedeće studijske oblasti na https://catalog.metu.edu.tr/  i https://oibs3.metu.edu.tr/View_Program_Course_Details_64/.


IZNOS STIPENDIJE:

 • mjesečna stipendija u iznosu 800,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Zainteresovani studenti koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.

Prednost imaju studenti i osoblje koji dosada nisu koristili stipendiju ili su sa organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


DOKUMENTACIJA:

 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
 • METU potvrda prijave – ovo je obrazac nominacijskog pisma METU-a, kojeg je također potrebno ispuniti uz nominacijsko pismo UNSA (iznad), potpisan i s pečatom prodekana;
 • Prijavni obrazac METU univerziteta – ispunjava student;
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika – minimalan nivo B1, kao dokaz može poslužiti certifikat škole za strane jezike ili potvrda na ovom obrascu u potpisan od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu;
 • Prepis ocjena – ukoliko nije izdato u originalu na engleskom jeziku, potrebno je da prepis preveden na engleski jezik – sudski tumač;
 • Scan pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na METU;
 • Prijavni formular za smještaj – ukoliko želite smještaj u studentskom domu, potrebno je da ispunite sljedeći formular zavisno od vašeg statusa (u emailu koji budete slali potrebno je da naznačite da li ste se registrovali za smještaj):

NAPOMENA: U ovom trenutku ugovor o učenju se ne traži, već će isti biti kreiran kada se dobiju rezultati. Ugovor o učenju, pored studenta, potpisuje i prodekan za međunarodnu saradnju na fakultetu/akademiji.


ROK ZA PRIJAVU:
Konkurs je otvoren 05.09.2018. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 15.11.2018. do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (ljetni semestar 2018/2019);
 • dostupna je jedna (1) stipendija;
 • stipendija je dostupna samo za bachelor ili master studente Univerziteta u Sarajevu;
 • bachelori moraju imati minimalno prvu godinu završenu prilikom prijave;
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu na email erasmus@unsa.ba;
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus-unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/;
 • kontakt osoba za više informacija o METU: Gđa. Burcu Akpinar (akkol@metu.edu.tr).

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...