Erasmus+ Malardalen univerzitet, akademska godina 2019/2020 – ETF

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Malardalen Univerzitet
 • Država: Švedska
 • Erasmus kod: S VASTERA01
 • Period boravka: akademska 2019/2020. godina (dvosemestralni boravak).

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Studenti Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu:
  • Master

TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim sporazumom o realizaciji međunarodne mobilnosti na Malardalen Univerzitetu, master studenti Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu se mogu prijaviti za mobilnost u okviru studijskih oblasti koje su ponuđene na: https://www.mdh.se/utbildning/program/master-s-programmes-2019-2020-1.120943


IZNOS STIPENDIJE:

 • STUDENTI: 
  • 900,00 EUR
  • putni troškovi do iznosa 275,00EUR.

Napomena:

 • Osiguranje je obavezno za studente. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu.
 • Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu.
 • Aktivnosti oko vize i osiguranja radite TEK NAKON što dobijete potvrdu da ste dobili stipendiju!

* – Domaće (bh.) zdravstveno osiguranje se može primijeniti na nekoliko država Evrope na osnovu sklopljenog sporazuma iz Bosne i Hercegovine i tih zemalja Evrope. Prije nego krenete u rješavanje osiguranja za zemlju u koju idete, provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu da li je ta zemlja uključena u sporazum. Ukoliko jeste, tražite potvrdu u kojoj će jasno biti naglašeno da vaše domaće osiguranje važi u zemlji u koju putujete i za period tokom kojeg ćete boraviti.


PRIJAVA:

Zainteresovani studenti i osoblje koje ispunjavaju kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu. U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).


DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE:

 • STUDENTI:
  • Nominacijsko pismo <<< koristite samo ovu formu, koju elektronski ispunjava studente te takvu šalje elektronski (emailom) dekanu na potpis. Obavezno treba biti na memorandumu vaše (pod)organizacione jedinice (logo fakulteta/akademije/sentra/instituta), potpisano i sa pečatom od strane dekana;
  • Ugovor o učenju <<< koristite samo ovu formu, u ovoj fazi dostavljate samo prijedlog šta biste pratili, ispunite sa traženim podacima, predmetima sa datih linkova, potpis nije potreban ;
  • Prepis ocjena – obavezno dostaviti za tekući i prethodni/e ciklus/e studija (npr. studenti MA dostavljaju prepis sa BA i MA). Ukoliko nije u izvornom obliku na engleskom jeziku, potrebno je prevesti;
  • Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ideminimalan nivo B1 ili više (kao dokaz možete dostaviti jedno od navedenih:
   • međunarodno priznati certifikati (TOEFL, IELTS, Cambridge) ili
   • APTIS (testiranje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu) ili
   • diploma certificirane škole za strane jezike u BiH ili
   • potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou (B1 ili više);
  • CV

Ovo su osnovni dokumenti koji su potrebni za prijavu. U toku i nakon konkursa moguće je da se mogu tražiti dodatni dokumenti koji mogu “poboljšati šanse” za vašu prijavu. Prednost imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili su sa (pod)organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 16.05.2019. godine, a rok za prijavu je do 21.05.2019. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost studenata Elektrotehničkog fakulteta UNSA (master),
 • mobilnost se realizuje u akademskoj 2019/2020. godini (dvosemestralno),
 • trajanje mobilnosti za studente je 10 mjeseci,
 • dostupno je do deset (10) stipendija,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku gdje je to naznačeno, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus.unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/.
 • kontakt osoba za više informacija: Radu Dobrin, radu.dobrin@mdh.se

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije obratite se prodekanu vaše (pod)organizacione jedinice UNSA (kontakt podaci su dostupni ovdje).

You may also like...