Erasmus+ konkurs, Univerzitet u Varšavi (osoblje), ljetni semestar 2018/2019

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu na Univerzitetu u Varšavi, Poljska u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine.


APLIKANTI:
Na konkurs se može prijaviti akademsko (u svrhu održavanja predavanja) i administrativno osoblje iz ureda/centra/sektora za međunarodnu saradnju (prisustvo staff week-u) Univerziteta u Sarajevu.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Varšavi (Poljska) dostupne su studijske oblasti koje su date na linku: http://informatorects.uw.edu.pl/en.


IZNOS I TRAJANJE STIPENDIJE:

 • mobilnost traje 7 dana (5 radnih + 2 dana putovanja)
 • akademsko/administrativno osoblje: dnevnica u iznosu 140,00 EUR x 7
 • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Zainteresovano osoblje koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.

Akademsko osoblje se prijavljuje za opciju “teaching” i potrebno je da ostvari komunikaciju sa fakultetom ili institutom Univerziteta u Varšavi kako bi provjerili da li mogu ostvariti svoju mobilnost, odnosno naći “domaćina”.   Kada ih budete kontaktirali, u email uključite i svoj životopis kao i informacije o predloženom planu nastave. Lista članica Univerziteta u Varšavi gdje možete tražiti kontakte je data na: http://en.uw.edu.pl/about-university/faculties/. Ako je predložena aktivnost izvodljiva, “domaćin” vam treba poslati pozivno pismo (letter of interest ili pre-aceptance letter).

Administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu koje djeluje u polju međunarodne saradnje se prijavljuje za opciju “training” za sedmicu obuke (staff week) koja će biti organizovana u maju ili junu 2019. godine. Trening (staff week) je organizovan od Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Varšavi.  Više informacija o staff week-u će biti dostupno na http://bwz.uw.edu.pl/en/. Administrativno osoblje ne treba tražiti pozivno pismo prilikom prijave na konkurs jer se direktno nominuju za staff week.

Prednost ima osoblje koji dosada nisu koristili stipendiju ili su sa organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


DOKUMENTACIJA:

AKADEMSKO/ADMINISTRATIVNO OSOBLJE:

 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
 • Ugovor o mobilnosti za predavanje (teaching) za akademsko osoblje – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici (možete se poslužiti sa datim linkovima za dodatne informacije), potpisan od svih učesnika (vas, pro/dekana i “domaćina” sa Univerziteta u Varšavi);
 • Pozivno pismo (letter of interest ili letter of pre-aceptance)samo za akademsko osoblje poslano od strane “domaćina”. Vodite računa da ovo pismo tražite od akademskog osoblja sa kojim ćete sarađivati, a ne od Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Varšavi – njih možete kontaktirati kako bi vas spojili sa odgovarajućom osobom;
 • Ugovor o mobilnosti za obuku (training) za administrativno osoblje – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici (možete se poslužiti sa datim linkovima za dodatne informacije), potpisan od strane vas i pro/dekana;
 • CV (Životopis)
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

NAPOMENA: prijavne dokumente šaljete putem emaila na erasmus@unsa.ba. Nije potrebno dostavljati isprintanu dokumentaciju. 


ROK ZA PRIJAVU:
Konkurs je otvoren 8.11.2018. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 10.12.2018. do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • akademsko osoblje može koristiti stipendiju od 2019. godine u skladu sa dogovorom sa institucijom “domaćinom”, administrativno osoblje je vezano za održavanje staff week-a u maju ili junu 2019. godine;
 • sve mobilnosti moraju biti završene do 30. juna 2019. godine;
 • dostupne su:
  • za akademsko osoblje (teaching): jedna (1) stipendija u trajanju 7 dana (sa uključenim 2 dana putovanja),
  • za administrativno osoblje (training): jedna (1) stipendija u trajanju 7 dana (sa uključenim 2 dana putovanja).
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus.unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/;
 • kontakt osoba za više informacija: mgr Joanna Wiszniewska (Joanna.Wiszniewska@adm.uw.edu.pl)

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...