Erasmus+ konkurs, Univerzitet u Varšavi, 2018/2019

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu na Univerzitetu u Varšavi (Poljska) u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine.


APLIKANTI:
Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master, PhD). Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Varšavi (Poljska) dostupne su studijske oblasti koje su date na linku: http://informatorects.uw.edu.pl/en.


IZNOS STIPENDIJE:

  • studenti: mjesečna stipendija u iznosu 750,00 EUR
  • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR,
  • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:

Zainteresovani studenti koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.

Prednost imaju studenti koji dosada nisu koristili stipendiju ili su sa organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


DOKUMENTACIJA:

STUDENTI:

  • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
  • Ugovor o učenju – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, predmetima sa datih linkova, potpisan od strane studenta i prodekana;
  • Dokaz o poznavanju engleskog jezika – minimalan nivo B1, kao dokaz može poslužiti certifikat škole za strane jezike ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou;
  • Životopis – CV – najbolje je u Europass formatu;
  • Prepis ocjena – ukoliko nije izdato u originalu na engleskom jeziku, potrebno je da prepis preveden na engleski jezik – sudski tumač;
  • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu;

ROK ZA PRIJAVU:
Konkurs je otvoren 11.10.2018. godine, a rok za dostavljanje dokumenata putem emaila je do 31.10.2018. do 15:00 sati.


NAPOMENE:

  • studentima je dostupna stipendija za jednosemestralnu mobilnost (ljetni semestar 2018/2019);
  • dostupna je jedna (1) stipendija;
  • stipendija je dostupna za studente bachelor, master ili PhD ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu;
  • Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave;
  • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
  • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu na email erasmus@unsa.ba;
  • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
  • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
  • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
  • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus-unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
  • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
  • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/;
  • kontakt osoba za više informacija na Univerzitetu u Varšavi: Sylwia Niewojt (Sylwia.Niewojt@adm.uw.edu.pl)

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...