Erasmus+ konkurs, Univerzitet u Saarlandu, Njemačka, ljetni semetar 2018/2019

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za studente i akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu na Univerzitetu u Saarlandu, Njemačka u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine.


APLIKANTI:
Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master i PhD), te akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu (u svrhu predavanja). Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Saarlandu dostupne su studijske oblasti:

 • njemački jezik i književnost
 • pravo

IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu 800,00/850,00 EUR,* (objašnjenje u napomenama)
 • akademsko osoblje: dnevnica u iznosu 160,00 EUR
 • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Zainteresovani studenti i osoblje koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.

Akademsko osoblje treba da ostvari komunikaciju sa kolegama na Univerzitetu u Saarlandu prilikom prijave kako bi dobili pozivno pismo kao jedno od potrebnih dokumenata za prijavu.  Da bi se pronašli odgovarajuću osobu, kandidatima se savetuje da prvo kontaktiraju Univerzitet u Saarlandu (kontakt podaci ispod). Kada ih budete kontaktirali, u email uključite i svoj životopis kao i informacije o predloženom planu nastave. Ako je predložena aktivnost izvodljiva, “domaćin” će vam poslati pozivno pismo.

Prednost imaju studenti i osoblje koji dosada nisu koristili stipendiju ili su sa organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


DOKUMENTACIJA:

STUDENTI:

 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
 • Ugovor o učenju – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, predmetima sa datih linkova, potpisan od strane studenta i prodekana;
 • Dokaz o poznavanju engleskog ili njemačkog jezika – minimalan nivo B2, kao dokaz može poslužiti certifikat škole za strane jezike ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski/njemački jezik u traženom nivou;
 • Životopis – koristite Europass format CV-a, na engleskom jeziku;
 • Prepis ocjena – ukoliko nije izdato u originalu na engleskom jeziku, potrebno je da prepis preveden na engleski jezik – sudski tumač;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu;

Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili njemačkog jezika – certifikat škole za jezike kojim se dokazuje minimalno B1 nivo poznavanja ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleskom jeziku DOSTAVLJATE NAKON ŠTO VAS OBAVIJESTE DA STE DOBITNICI STIPENDIJE.

AKADEMSKO OSOBLJE:

 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
 • Ugovor o mobilnosti za predavanje za akademsko osoblje – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici (možete se poslužiti sa datim linkovima za dodatne informacije), potpisan od strane vas i pro/dekana;
 • Životopis – koristite Europass format CV-a, na engleskom jeziku;
 • Pozivno pismo – potrebno je dobiti pozivno pismo sa institucije “domaćina” koji će vam organizovati predavanje u skladu sa ugovorom o mobilnosti;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

NAPOMENA: prijavne dokumente šaljete putem emaila na erasmus@unsa.ba. Nije potrebno dostavljati isprintanu dokumentaciju. 


ROK ZA PRIJAVU:
Konkurs je otvoren 11.09.2018. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 15.10.2018. do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • studentima je dostupna stipendija za jednosemestralnu mobilnost (ljetni semestar 2018/2019);
 • akademsko osoblje može koristiti stipendiju tokom akademske 2018/2019. godine (od decembra 2018. godine) u dogovoru sa institucijom “domaćinom”;
 • dostupne su:
  • za studente:
   • tri (3) stipendije iz ugovora 2017-2019 (iznos 800,00 EUR)*,
   • tri (3) stipendije iz ugovora 2018-2020 (iznos 850,00 EUR)*,
  • za akademsko osoblje: jedna (1) stipendija u trajanju 7 dana (sa uključenim 2 dana putovanja).
 • * – kroz dosadašnje međuinstitucijske sporazume, Erasmus+ je imao određenu kvotu mjesečnog iznosa stipendija za studente, odnosno dnevnica za osoblje koji su za Njemačku iznosili 800/120 EUR. Od septembra 2018. godine, novim ugovorom su ti iznosi povećani te sada iznose 850/160 EUR. S obzirom da je ostalo neiskorištenih sredstava (3 stipendije iz ugovora 2017-2019) dio studentskih stipendija će biti isplaćen po straom iznosu, a dio po novom. 
 • stipendija je dostupna za studente sva tri ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu te za akademsko osoblje u svrhu predavanja (minimalno 8 radnih sati u jednoj sedmici) i administrativno osoblje u svrhu obuke;
 • Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave;
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus-unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/;
 • kontakt osoba za više informacija na Univerzitetu u Saarlandu: Dr Katja Klueh e.klueh@io.uni-saarland.de

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...