Erasmus+ konkurs, Univerzitet u Mariboru, ljetni semestar 2018/2019

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za jednosemestralni studijski boravak na Univerzitetu u Mariboru (Slovenija) u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine.


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master, PhD) Univerziteta u Sarajevu. Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Mariboru dostupne su one studijske oblasti koje su date na linku: https://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Course-catalogue.aspx.


IZNOS STIPENDIJE:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 800 EUR ,
 • putni troškovi do iznosa od 180,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:

Zainteresovani studenti koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.

Prednost imaju studenti koji dosada nisu koristili stipendiju ili su sa organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


DOKUMENTACIJA:

 • Prijavni formular Univerziteta u Mariboru – potrebno je registrovati se online na linku: https://studentexchange.um.si/ADPrijava.aspx, a zatim taj formular isprintati i priložiti uz ostale dokumente (koraci popunjavanja su objašnjeni na: https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Documents/Instructions.pdf). Automatski uz ovaj formular popunjavate i ugovor o učenju (study units – korak br. 6). Nakon što završite i isprintate, potrebno je da se potpišete vi i vaš prodekan na posebno označena mjesta;
 • Nominacijsko pismo  (<<< koristite ovaj format), obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
 • Prepis ocjena – ukoliko nije izdato u originalu na engleskom jeziku, potrebno je da prepis preveden na engleski jezik – sudski tumač;
 • Izjava o korištenju prethodne Erasmus+ mobilnosti (<<< koristite ovaj format):
  • ukoliko ste prije koristili Erasmus+ mobilnost, ovu izjavu ispunjavate i potpisujete vi i prodekan,
  • ukoliko niste prije koristili Erasmus+ mobilnost, ovu izjavu ispunjavate tako da stavljate “0” (nula) na traženim mjestima, potpisujete vi i prodekan,
 • Izjava o državljanstvu (<<< koristite ovaj format) ispunjavate ovu izjavu (linkovani formular) i potpisujete je samo vi;
 • Motivacijsko pismo – do jedne A4 stranice, na engleskom jeziku, potrebno je da je potpišete na kraju;
 • Potvrda o poznavanju engleskog jezika: minimalan nivo B1 ili više. Kao dokaz mogu poslužiti sljedeći dokumenti:
  • certifikati kao što su TOEFL, IELTS, Cambridge;
  • potvrda (<<< koristite ovaj format) potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou,
  • potvrda APTIS koju izdaje Filozofski fakultet u saradnji sa British Council-om;
 • Životopis (CV) – koristite Europass format;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu;

Dodatni dokumenti po potrebi:


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je otvoren 07.11.2018. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 22.11.2018. do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (ljetni semestar od februara 2019. godine),
 • dostupna je 1 (jedna) stipendija za studente (bachelor, master, PhD),
 • Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave;
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus.unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/;
 • kontakt osoba sa Univerziteta u Mariboru: eva.skruba@um.si

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...