Erasmus+ konkurs, Univerzitet u Marburgu, ljetni semestar 2018/2019

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za jednosemestralni studijski boravak na Univerzitetu u Marburgu (Njemačka) u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine.


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor i master) Univerziteta u Sarajevu. Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Marburgu dostupne su one studijske oblasti koje su date na linku: https://www.uni-marburg.de/en/studying/degree-programs. U suštini, mogu se prijaviti studenti svih naših fakulteta. ipak, ne znači da će svi moći naći odgovarajuće programe zbog potrebnog znanja njemačkog jezika (iz oblasti kao pravo, medicina i farmacija). Ovi fakulteti nude skoro sve svoje predmete na nemačkom jeziku, a međunarodnim studentima je potreban visoki nivo nemačkog jezika.


IZNOS STIPENDIJE:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 800 EUR ,
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:

Zainteresovani studenti i osoblje koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.

Prednost imaju studenti koji dosada nisu koristili stipendiju ili su sa organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


DOKUMENTACIJA:

 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
 • Ugovor o učenju – koristite ovaj formular, ispunjavate ga u elektronskoj formi s tim da ga ne potpisujete, već unosite predmete koje biste slušali – možete se konsultovati sa prodekanom. U slučaju odabira kao stipendiste, ugovor se finalno sastavlja i potpisuje od vas i prodekana – dakle zasad dostavljate u elektronskoj formi;
 • Motivacijsko pismo
 • Dokaz o poznavanju stranog jezika:
  • za studente koji će slušati predmete na njemačkom jeziku: minimalan nivo B1 ili više (dokaz može poslužiti certifikat škole za strane jezike ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili njemački jezik u traženom nivou, ;
  • za studente koji će slušati predmete na engleskom jeziku:  minimalan nivo B1 ili više (kao dokaz mogu poslužiti certifikati kao što su TOEFL, IELTS, Cambridge) ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou, odnosno diploma certificirane škole za strane jezike;
 • Prepis ocjena – ukoliko nije izdato u originalu na engleskom jeziku, potrebno je da prepis preveden na engleski jezik – sudski tumač;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu;

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je otvoren 30.10.2018. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 10.12.2018. do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (ljetni semestar od februara 2019. godine),
 • dostupno je ukupno 10 (deset) stipendija za studente (bachelor i  master),
 • Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave;
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus.unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/;
 • kontakt osoba sa Univerziteta u Marburgu: erasmus-partnercountries@verwaltung.uni-Marburg.de

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...