Erasmus+ konkurs, Univerzitet u Marburgu, ljetni semestar 2018/2019

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost na Univerzitetu u Marburgu (Njemačka) u ljetnom semestru u akademskoj 2018/2019. godini.


APLIKANTI:

Konkurs je otvoren za akademsko osoblje i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu. Akademsko osoblje se može prijaviti za opciju “teaching”, dok administrativno osoblje može prisustvovati staff week-u koji je planiran u maju 2019. godine.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Marburgu dostupne su one studijske oblasti koje su date na linku: https://www.uni-marburg.de/en/university/institutions/departments – od interesa za akademsko osoblje koje se prijavljuje za opciju “teaching”. Administrativno osoblje koje se bavi internacionalizacijom na Univerzitetu u Sarajevu se prijavljuje za staff week.


IZNOS STIPENDIJE:

 • osoblje: dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR x 7 dana
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:

Osoblje koje ispunjava kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.

Akademsko osoblje se prijavljuje za opciju “teaching” i potrebno je da ostvari komunikaciju sa fakultetom ili institutom Univerziteta u Marburgu kako bi provjerili da li mogu ostvariti svoju mobilnost, odnosno naći “domaćina”.   Kada ih budete kontaktirali, u email uključite i svoj životopis kao i informacije o predloženom planu nastave. Ako je predložena aktivnost izvodljiva, “domaćin” vam treba poslati pozivno pismo (letter of interest ili pre-aceptance letter).

Administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu koje djeluje u polju međunarodne saradnje se prijavljuje za opciju “training” za staff week u maju 2019. godine.


DOKUMENTACIJA:

 1. Nominacijsko pismo (potpisano od strane prodekana/dekana)
 2. AKADEMSKO OSOBLJE: Ugovor o mobilnosti za nastavu (teaching) <<< koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati nastave u jednoj sedmici (možete se poslužiti sa datim linkovima za dodatne informacije), potpisan od svih učesnika (vas, dekana i “domaćina”);
 3. ADMINISTRATIVNO OSOBLJE: Ugovor o mobilnosti za trening (training) <<< koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, potpisan od strane vas i dekana;
 4. Pozivno pismo (samo za akademsko osoblje)
 5. CV (Životopis)
 6. Skenirana stranica pasoša

NAPOMENA: prijavne dokumente šaljete putem emaila na erasmus@unsa.ba. Nije potrebno dostavljati isprintanu dokumentaciju. 


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 17.12.2018. godine, a rok za prijavu je do 09.01.2019. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi akademsko i administrativno osoblje,
 • akademsko osoblje se prijavljuje za teaching, a administrativno za training (staff week),
 • dostupne su 2 stipendije za akademsko (teaching) i 2 stipendije administrativno osoblje,
 • prijave se odnose na ljetni semestar akademske 2018/2019. godine,
 • sve mobilnosti moraju biti završene do jula 2019. godine,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o mobilnosti te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • kontakt: erasmus-partnercountries@verwaltung.uni-Marburg.de

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...