Erasmus+ konkurs, Univerzitet u Lundu, ljetni semestar 2018/2019 – akademsko osoblje

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu za boravak na Univerzitetu u Lundu (Švedska) u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godini svojstvu predavača.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Lundu dostupne su studijske oblasti: sociology, political studies, te je ovaj poziv namijenjen akademskom osoblju univerziteta u Sarajevu sa sljedećih fakulteta: Fakulteta političkih nauka, Filozofskog fakulteta (odsjek za sociologiju) i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije koji se bave navedenim studijskim poljima.


APLIKANTI:

Na konkurs se može prijaviti samo akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu (u svrhu održavanja nastave) .


IZNOS STIPENDIJE:

 • dnevna stipendija u iznosu od 180,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam (ukoliko je potrebno).

PRIJAVA:
Zainteresovano osoblje koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.

Akademsko osoblje se prijavljuje za opciju “teaching” i potrebno je da ostvari komunikaciju sa fakultetom ili institutom Univerziteta u Lundu kako bi provjerili da li mogu ostvariti svoju mobilnost, odnosno naći “domaćina”.   Kada ih budete kontaktirali, u email uključite i svoj životopis kao i informacije o predloženom planu nastave. Ako je predložena aktivnost izvodljiva, “domaćin” vam treba poslati pozivno pismo (letter of interest ili pre-aceptance letter).


DOKUMENTACIJA:

Potrebno je prikupiti sljedeće dokumente:

 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
 • Ugovor o mobilnosti za predavanje (teaching) za akademsko osoblje – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici (možete se poslužiti sa datim linkovima za dodatne informacije), potpisan od svih učesnika (vas, pro/dekana i “domaćina” sa Univerziteta u Varšavi);
 • Dokaz o uspostavljenoj saradnji – potrebno je dostaviti dokaz o uspostavljenoj komunikaciji i izraženom interesu sa Lund Univerziteta za vaš dolazak ukoliko dobijete stipendiju (može biti u formi letter of interest ili samo email). Vodite računa da ovo pismo tražite od akademskog osoblja sa kojim ćete sarađivati, a ne od Ureda za međunarodnu saradnju Lund Univerziteta – njih možete kontaktirati kako bi vas spojili sa odgovarajućom osobom;
 • CV (Životopis)
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

NAPOMENA: prijavne dokumente šaljete putem emaila na erasmus@unsa.ba. Nije potrebno dostavljati isprintanu dokumentaciju. 


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je otvoren 7.12.2018. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je produžen do 09.01.2019. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • akademsko osoblje može koristiti stipendiju od 2019. godine u skladu sa dogovorom sa institucijom “domaćinom”,
 • mobilnost se odnosi samo na akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu i to opcija teaching,
 • sve mobilnosti moraju biti završene do 30. juna 2019. godine;
 • dostupne su:
  • za akademsko osoblje (teaching): četiri (4) stipendije i to:
   • 2 u trajanju 14 dana (+ 2 dana putovanja po osobi) – za oblast sociologije,
   • 2 u trajanju 5 dana (+ 2 dana putovanja po osobi) – za oblast političkih nauka,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus.unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/.

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...