Erasmus+ konkurs, Univerzitet u Groningenu, ljetni semestar 2018/2019

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za studente, akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu na Univerzitetu u Groningenu, Nizozemska u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine.


APLIKANTI:
Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master i PhD), te akademsko (u svrhu predavanja) i administrativno (u svrhu obuke) osoblje Univerziteta u Sarajevu . Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave.


STUDIJSKE OBLASTI:
U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Groningenu dostupne su sljedeće studijske oblasti: Educational Science, Humanities, Languages, Social and Behavioural Sciences (ekonomija nije uključena), Earth Sciences, Architecture and Town Planning i Health.


IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu 800,00 EUR,
 • akademsko osoblje: dnevnica u iznosu 160,00 EUR
 • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Zainteresovani studenti i osoblje koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i prijave se putem online stranice Univerziteta u Groningenu https://www.groningenexchange.nl/. To znači da dokumente ne dostavljate nama (Službi za međunarodnu saradnju) već se direktno prijavljujete Univerzitetu u Groningenu.

Akademsko i adminsitrativno osoblje treba da ostvari komunikaciju sa kolegama na Univerzitetu u Groningenu prilikom prijave kako bi dobili pozivno pismo kao jedno od potrebnih dokumenata za prijavu.  Da bi se pronašli odgovarajuću osobu, kandidatima se savetuje da prvo kontaktiraju Univerzitet u Groningenu (kontakt podaci ispod). Kada ih budete kontaktirali, u email uključite i svoj životopis kao i informacije o predloženom planu nastave. Ako je predložena aktivnost izvodljiva, “domaćin” će vam poslati pozivno pismo.

Prednost imaju studenti i osoblje koji dosada nisu koristili stipendiju ili su sa organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


DOKUMENTACIJA:

Kandidati se prijavljuju preko online forme i dostavljaju (“uploadiraju”) naredne dokumente:

STUDENTI:

 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
 • Ugovor o učenju – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, predmetima sa datih linkova, potpisan od strane studenta i prodekana;
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika – minimalan nivo B2, kao dokaz može poslužiti certifikati (rezutati) međunarodnih ispita kao što su TOEFL ili IELTS, zatim certifikat škole za strane jezike ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou;
 • Životopis – koristite Europass format CV-a, na engleskom jeziku;
 • Motivacijsko pismo – napisano na engleskom jeziku, preporučuje se A4 stranica tipkanog teksta (font veličine 12);
 • Prepis ocjena – ukoliko nije izdato u originalu na engleskom jeziku, potrebno je da prepis preveden na engleski jezik – sudski tumač;
 • Diplomu prethodno završenog ciklusa (za MA i PhD studente);
 • Pozivno pismo za studente PhD studija od strane profesora (odabranog ko-mentora);
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu;

AKADEMSKO/ADMINISTRATIVNO OSOBLJE:

 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
 • Ugovor o mobilnosti za predavanje za akademsko osoblje – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici (možete se poslužiti sa datim linkovima za dodatne informacije), potpisan od strane vas i pro/dekana;
 • Ugovor o mobilnosti za obuku za administrativno osoblje – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici (možete se poslužiti sa datim linkovima za dodatne informacije), potpisan od strane vas i pro/dekana;
 • Životopis – koristite Europass format CV-a, na engleskom jeziku;
 • Motivacijsko pismo – napisano na engleskom jeziku, preporučuje se A4 stranica tipkanog teksta (font veličine 12);
 • Pozivno pismo – potrebno je dobiti pozivno pismo sa institucije “domaćina” koji će vam organizovati predavanje u skladu sa ugovorom o mobilnosti;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

ROK ZA PRIJAVU:
Konkurs je otvoren 17.09.2018. godine, a rok za online prijavu je do 16.10.2018. godine (do 23.59 CET)


NAPOMENE:

 • pregled dostupnih stipendija možete pogledati ovdje;
 • studentima je dostupna stipendija za jednosemestralnu mobilnost (ljetni semestar 2018/2019: mart – juli 2019. godine);
 • akademsko i administrativno osoblje može koristiti stipendiju tokom akademske 2018/2019. godine u dogovoru sa institucijom “domaćinom”;
 • dostupne su:
  • za studente: dvije (2) stipendije u trajanju 5 mjeseci,
  • za akademsko osoblje: jedna (1) stipendija u trajanju 7 dana (sa uključenim 2 dana putovanja)
  • administrativno osoblje: jedna (1) stipendija u trajanju 7 dana (sa uključenim 2 dana putovanja).
 • stipendija je dostupna za studente sva tri ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu te za akademsko osoblje u svrhu predavanja (minimalno 8 radnih sati u jednoj sedmici) i administrativno osoblje u svrhu obuke;
 • Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave;
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se dostavljaju (uploadiraju) direktno na online formu:
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus-unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente:  http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/;
 • kontakt osoba za više informacija na Univerzitetu u Groningenu: Hendrik Jan Veltman, Mobility & Scholarship Desk, msd@rug.nl

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...