Erasmus+ konkurs, Univerzitet u Gracu, Grac, Austrija, ljetni semestar 2018/2019

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za studente i akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu na Univerzitetu u Grazu, Austrija u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine.


APLIKANTI:
Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor i master), te akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu u svrhu predavanja. Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave.


STUDIJSKE OBLASTI:
Na Univerzitetu u Grazu dostupne sljedeće studijske oblasti date su na ovom ovom linkuNapomena: nije moguća mobilnost na studijske programe iz oblasti farmacije, biohemije i molekularne biomedicine, biotehnologije, te molekularne mikrobiologije.


IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu 850,00 EUR,
 • akademsko osoblje: dnevnica u iznosu 160,00 EUR
 • putni troškovi do iznosa 180,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Zainteresovani studenti i akademsko osoblje koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.

Studenti mogu odabrati i predmete sa Tehničkog univerziteta u Grazu (TUG) i Umjetničkog univerziteta u Grazu (KUG) sa kojima Univerzitet u Grazu ima saradnju – s tim da minimalno 50% odabranih predmeta mora biti sa Univerziteta u Grazu.

Akademsko osoblje treba da ostvari komunikaciju sa kolegama na Univerzitetu u Grazu prilikom prijave kako bi dobili pozivno pismo kao jedno od potrebnih dokumenata za prijavu.  Da bi se pronašli odgovarajuću osobu, kandidatima se savetuje da prvo provere listu fakulteta/odsjeka na http://www.uni-graz.at/en/university/information/faculties/ i kontaktiraju odgovarajuće odjeljenje kako bi pronašli “domaćina”.  Kada ih budete kontaktirali, u email uključite i svoj životopis kao i informacije o predloženom planu nastave. Ako je predložena aktivnost izvodljiva, “domaćin” će vam poslati pozivno pismo.

Prednost imaju studenti i osoblje koji dosada nisu koristili stipendiju ili su sa organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


DOKUMENTACIJA:

STUDENTI:

 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
 • Ugovor o učenju – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, predmetima iz excel tabele (gore), potpisan od strane studenta i prodekana;
 • Dokaz o poznavanju engleskog ili njemačkog jezika – minimalan nivo B2, kao dokaz može poslužiti certifikat škole za strane jezike ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski/njemački jezik u traženom nivou;
 • Prepis ocjena – ukoliko nije izdato u originalu na engleskom jeziku, potrebno je da prepis preveden na engleski ili njemački jezik – sudski tumač;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu;

AKADEMSKO OSOBLJE:

 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
 • Ugovor o mobilnosti za predavanje – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici (možete se poslužiti excel tabelom gore za dodatne informacije), potpisan od strane vas i pro/dekana;
 • Životopis – koristite Europass format CV-a, na engleskom jeziku;
 • Pozivno pismo – potrebno je dobiti pozivno pismo sa institucije “domaćina” koji će vam organizovati predavanje u skladu sa ugovorom o mobilnosti;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

ROK ZA PRIJAVU:
Konkurs je otvoren 05.09.2018. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 27.09.2018. do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • studentima je dostupna stipendija za jednosemestralnu mobilnost (ljetni semestar 2018/2019);
 • akademsko osoblje može koristiti stipendiju tokom akademske 2018/2019. godine (od decembra 2018. godine) u dogovoru sa institucijom “domaćinom”;
 • dostupne su:
  • za studente: jedna (1) stipendija u trajanju 5,5 mjeseci,
  • za akademsko osoblje: jedna (1) stipendija u trajanju 7 dana (sa uključenim 2 dana putovanja).
 • stipendija je dostupna za bachelor i master studente Univerziteta u Sarajevu te za akademsko osoblje u svrhu predavanja (minimalno 8 radnih sati u jednoj sedmici);
 • bachelori moraju imati minimalno prvu godinu završenu prilikom prijave;
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu na email erasmus@unsa.ba;
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus-unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/;
 • kontakt osoba za više informacija na Univerzitetu u Grazu: Eva Matlschweiger (erasmusplus.intl.incoming@uni-graz.at).

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...