Erasmus+ konkurs, Univerzitet u Granadi, Španija, ljetni semestar 2018/2019

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu na Univerzitetu u Granadi, Španija u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine.


APLIKANTI:
Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master i PhDUniverziteta u Sarajevu. Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Granadi dostupne su studijske oblasti koje su date na linku: http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/contactoscentros?lang=en. Potrebno je naći informacije o dostupnim predmetima koji se izvode na engleskom jeziku (ukoliko ne govorite španski jezik).


IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu 800,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Zainteresovani studenti koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.

Prednost imaju studenti koji dosada nisu koristili stipendiju ili su sa organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


DOKUMENTACIJA:

STUDENTI:

 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
 • Ugovor o učenju – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, predmetima sa datih linkova, potpisan od strane studenta i prodekana;
 • Dokaz o poznavanju engleskog ili španskog jezika – Univerzitet u Granadi je malo strožiji kada je u pitanju dostavljanje dokaza o poznavanju stranog jezika. Na ovom linku možete vidjeti koje diplome se traže za engleski i španski jezik.
  • španski jezik: u slučaju da student ne može obezbijediti ijednu od navedenih diploma za španski jezik, dužan je prijaviti se za polaganje oficijelnog testa eLADE Univerziteta u Granadi za španski jezik. Taj test se polaže na Filozofskom fakultetu (naredni termin je u decembru 2018. godine, a rok za prijavu je 28.11.2018. godine). Za više informacija obratite se doc. dr. Selmi Đuliman (selma.djuliman@ff.unsa.ba).
  • engleski jezik: u slučaju da student ne posjeduje ijedan od navedenih certifikata za engleksi jezik, predlažemo da se obratite Centru za jezike Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, kontakt osoba je prof. dr. Amira Sadiković (amira.sadikovic@ff.unsa.ba);
 • Prepis ocjena – ukoliko nije izdato u originalu na engleskom jeziku, potrebno je da prepis preveden na engleski jezik – sudski tumač;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu;

NAPOMENA: prijavne dokumente šaljete putem emaila na erasmus@unsa.ba. Nije potrebno dostavljati isprintanu dokumentaciju. 


ROK ZA PRIJAVU:
Konkurs je otvoren 14.09.2018. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 11.10.2018. do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • studentima je dostupna stipendija za jednosemestralnu mobilnost (ljetni semestar 2018/2019);
 • dostupne su: tri (3) stipendije u trajanju po 5 mjeseci;
 • stipendija je dostupna za studente sva tri ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu;
 • Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave;
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus-unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/;
 • kontakt osoba za više informacija na Univerzitetu u Granadi: Esther Santiago intldimension@ugr.es

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...