Erasmus+ konkurs, Univerzitet u Glazgovu, staff week 01-05.04.2019.

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za mobilnost na Univerzitetu u Glazgovu (Velika Britanija) u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine (staff week).


STUDIJSKE OBLASTI:

Univerzitet u Glazgovu organizuje međunarodnu sedmicu obuke (staff week) na temu: “Delivering the Student experience” koja će se preklopiti sa njihovom Konferencijom učenja i podučavanja Univerziteta u Glazgovu, a koja ove godine ima temu ‘Blended and Active Learning’. Učesnici međunarodne sedmice obuke za osoblje sudjelovali bi na sesijama kako bi im omogućili da podijele najbolje prakse i upoznaju filozofiju i procese Univerziteta u Glazgovu kroz studentska iskustva. Također bi se usredotočili na tem orijentacije studenata tj. procesima “dobrodošlice” i integracije novih studenata.


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti samo administrativno osoblje iz službi, centara, ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, te akademsko osoblje uključeno u aktivan proces organizovanja “dobrodošlice” i inkluzije stranih studenata na Univerzitetu u Sarajevu. 


IZNOS STIPENDIJE:

 • mobilnost traje 7 dana (5 radnih + 2 dana putovanja)
 • akademsko/administrativno osoblje: dnevnica u iznosu 180,00 EUR x 7
 • putni troškovi do iznosa 360,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Zainteresovano osoblje koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.


DOKUMENTACIJA:

 1. Nominacijsko pismo <<< koristite ovaj formular, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
 2. Staff training week prijava <<< koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima i potpišite;
 3. Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

NAPOMENA: prijavne dokumente šaljete putem emaila na erasmus@unsa.ba. Nije potrebno dostavljati isprintanu dokumentaciju. 


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 07.12.2018. godine, a rok za prijavu je do 18.12.2017. godine do 12:00 sati.


NAPOMENE:

 • prijavljuje se administrativno i akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu koji su aktivni u implementaciji internacionalizacije (doček stranih studenata, orijentacijski program, itd.),
 • mobilnost se odnosi na Staff week koji se održava u periodu 1-5. april 2019. godine,
 • dostupne su 2 stipendije,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...