Erasmus+ konkurs, Univerzitet Beira Interior (ponovljeni poziv), ljetni semestar 2018/2019

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost u ljetnom semestru 2018/2019. godine na Univerzitetu Beira Interior, Portugal.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti sa ovim univerzitetom, dostupne su studijske oblasti iz političkih nauka, međunarodnih odnosa i filozofije (link sa programima: http://www.ubi.pt/en/courses).


APLIKANTI:

Na konkurs se može prijaviti akademsko (u svrhu organizovanja nastave) i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu.


IZNOS STIPENDIJE:

 • osoblje: dnevnica u iznosu 120,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:

Zainteresovano osoblje koje ispunjava kriterije potrebno je da prikupi traženu i kompletnu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.

Akademsko osoblje se prijavljuje za opciju “teaching” i potrebno je da ostvari komunikaciju sa fakultetom ili institutom Univerziteta Beira Interior kako bi provjerili da li mogu ostvariti svoju mobilnost, odnosno naći “domaćina”.   Kada ih budete kontaktirali, u email uključite i svoj životopis kao i informacije o predloženom planu nastave. Ako je predložena aktivnost izvodljiva, “domaćin” vam treba poslati dokaz o iskazanom interesu za mobilnost (pozivno pismo, letter of interest ili pre-aceptance letter, ili kroz email komunikaciju). Vodite računa da se ovaj dokument pribavlja od akademskog osoblja koji će vam biti “domaćin”, a ne od ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta Beira Interior.

Administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu se prijavljuje za opciju “training”. Administrativno osoblje će dokaz o iskazanom interesu za mobilnost tražiti od ureda za međunarodnu saradnju, odnosno ureda koji iskaže interes da budu domaćin.

Prednost ima osoblje koji dosada nisu koristili stipendiju ili su sa organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


DOKUMENTACIJA:

AKADEMSKO/ADMINISTRATIVNO OSOBLJE:

 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
 • AKADEMSKO OSOBLJE: Ugovor o mobilnosti za predavanje (teaching) <<< koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici (možete se poslužiti sa datim linkovima za dodatne informacije), potpisan od strane vas i dekana;
 • ADMINISTRATIVNO OSOBLJE: Ugovor o mobilnosti za obukU (training) <<< koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, potpisan od strane vas i dekana;
 • Dokaz o iskazanom interesu za mobilnost – (pogledati pod prijava)
 • Životopis – koristite Europass format CV-a, na engleskom jeziku;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

NAPOMENA: prijavne dokumente šaljete putem emaila na erasmus@unsa.ba. Nije potrebno dostavljati isprintanu dokumentaciju. 


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 17.12.2018. godine, a rok za prijavu je 09.01.2019. godine.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost u ljetnom semestru 2018/2019. godine (do jula 2019. godine):
 • dostupne su 3 teaching i 1 training stipendija,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus.unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • kontakt osoba za više informacija: Diogo Pessoa Freire icm@ubi.pt

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...