Erasmus+ konkurs, Univerzitet Balearskih ostrva, Španija, ljetni semestar 2018/2019

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studijski boravak na Univerzitetu Balearskih ostrva (Španija) u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine.


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri ciklusa studija (bachelor, master, PhD) te akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Balearskih ostrva dostupne su sljedeće studijske oblasti: inžinjering, biznis, ekonomija, engleski jezik.


IZNOS STIPENDIJE:

 • Studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR,
 • Staff: dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR,
 • Putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • studenti će dobiti 100 EUR za zdravstveno osiguranje i do 65 EUR za troškove vize. 

PRIJAVA:

Zainteresovani studenti i osoblje koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.

Akademsko i administrativno osoblje treba da ostvari komunikaciju sa kolegama na Univerzitetu Balearskih ostrva (barbara.ordinas@uib.es) prilikom prijave kako bi dobili pozivno pismo kao jedno od potrebnih dokumenata za prijavu.


DOKUMENTACIJA:

STUDENTI:

 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
 • Ugovor o učenju – samo za bachelor i master studente: koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, predmetima sa datih linkova, potpisan od strane studenta i prodekana;
 • Prijedlog plana rada – samo za PhD studente: prijedlog plana rada tokom boravka na Univerzitetu Balearskih ostrva i kratki CV sa navedenim istraživanjima i objavljenim radovima, sa pečatima od strane obe institucije, odnosno dokaz o odabranom mentoru sa UBO;
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika za studente koji će slušati predmete na engleskom jeziku:  minimalan nivo B1 ili više (kao dokaz mogu poslužiti certifikati kao što su TOEFL, IELTS, Cambridge) ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou, odnosno diploma certificirane škole za strane jezike;
 • Prepis ocjena – ukoliko nije izdato u originalu na engleskom jeziku, potrebno je da prepis preveden na engleski jezik – sudski tumač;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu;
 • Životopis – koristite Europass format CV-a, na engleskom jeziku;
 • Sken diplome prethodno završenog ciklusa studija – samo master i PhD
 • Dokaz o socijalnoj ili materijalnoj situaciji, ukoliko kandidat dolazi iz socijalno ili ekonomski ugrožene kategorije

AKADEMSKO/ADMINISTRATIVNO OSOBLJE:

 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
 • Ugovor o mobilnosti za predavanje za akademsko osoblje – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici (možete se poslužiti sa datim linkovima za dodatne informacije), potpisan od strane vas i pro/dekana;
 • Ugovor o mobilnosti za obuku za administrativno osoblje – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, potpisan od strane vas i pro/dekana;
 • Pozivno pismo – poslano od strane Univerziteta Balearskih ostrva
 • Životopis – koristite Europass format CV-a, na engleskom jeziku;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

NAPOMENA: prijavne dokumente šaljete putem emaila na erasmus@unsa.ba. Nije potrebno dostavljati isprintanu dokumentaciju. 


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 19.10.2018. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije Univerzitetu Balearskih ostrva je do 07.11.2018. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost u ljetnom semestru 2018/2019. godine:
  • studenti: 5 mjeseci
  • osoblje: 5 + 2 dana putovanja,
 • Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave;
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus.unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/.

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...