Erasmus+ konkurs, Univerzitet “Alexandru Ioan” u Jašiju, konkurs, 2018/2019

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za studente i akademsko/administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu na Univerzitet “Alexandru Ioan” u Jašiju, Rumunija u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine.


APLIKANTI:
Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master i PhD), te akademsko (u svrhu održavanja nastave) i administrativno osoblje (u svrhu obuke) Univerziteta u Sarajevu. Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Alexandru Ioan Cuza Univerzitetu u Iaşiju dostupne su one studijske oblasti koje su date na http://www.uaic.ro/en/studies/degrees-on-offer-in-english-and-french/.


IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu 750,00 EUR
 • akademsko osoblje: dnevnica u iznosu 140,00 EUR
 • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Zainteresovani studenti i osoblje koji ispunjavaju kriterije se prijavljuju preko online platforme Univerziteta “Alexandar Ioan” u Jašiju. Registracijom na online platformu unosite tražene podatke i dokumente. Potrebno je da prikupite tražene i kompletirane dokumente (navedene ispod) i unijeti (upload) na vaš profil u okviru online platforme do naznačenog roka za prijavu (ispod).

Akademsko osoblje treba da ostvari komunikaciju sa kolegama na Univerzitetu “Alexandar Ioan” u Jašiju prilikom prijave kako bi dobili pozivno pismo kao jedno od potrebnih dokumenata za prijavu.  Kada ih budete kontaktirali, u email uključite i svoj životopis kao i informacije o predloženom planu nastave. Ako je predložena aktivnost izvodljiva, “domaćin” će vam poslati pozivno pismo.

Prednost imaju studenti i osoblje koji dosada nisu koristili stipendiju ili su sa organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


DOKUMENTACIJA:

Lista dokumenata je data na https://erasmusplus.uaic.ro/documents-to-be-uploaded.

STUDENTI:

 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu;
 • Životopis – koristite Europass format CV-a, na engleskom jeziku;
 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane prodekana – – ovo pismo se koristi kao potvrda da ste upisani na Univerzitet u Sarajevu;
 • Ugovor o učenju – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, predmetima sa datih linkova, potpisan od strane studenta i prodekana;
 • Prepis ocjena – ukoliko nije izdato u originalu na engleskom jeziku, potrebno je da prepis preveden na engleski jezik – sudski tumač;
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika – minimalan nivo B1, kao dokaz može poslužiti certifikat škole za strane jezike (IELTS, TOEFL) ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou – napomena: kandidati koji dostave certificirane potvrde koje su međunarodno priznate će biti u prednosti u odnosu na potvrde škola za strane jezika ili potvrda sa univerziteta;
 • Motivacijsko pismo – ono se popunjava online u prijavnom formularu;
 • Izjava o prethodnom Erasmus+ iskustvu – kraća izjava kojom potvrđujete da li ste prethodno bili na Erasmus+ mobilnosti (navesti period i instituciju “domaćina”
 • Dodatno za MASTER studente:
  • Bachelor diploma (original i prevod na engleski jezik – sudski tumač);
  • Bachelor dodatak diplomi (original i prevod na engleski jezik – sudski tumač);
 • Dodatno za PhD studente:
  • Pismo podrške (pre-acceptance letter) od institucije “domaćina” kojim se potvrđuje da postoji supervizor na Univerzitetu “Alexandar Ioan” u Jašiju;
  • Bachelor diploma (original i prevod na engleski jezik – sudski tumač);
  • Bachelor dodatak diplomi (original i prevod na engleski jezik – sudski tumač);
  • Master diploma (original i prevod na engleski jezik – sudski tumač);
  • Master dodatak diplomi (original i prevod na engleski jezik – sudski tumač);

AKADEMSKO/ADMINISTRATIVNO OSOBLJE:

 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu;
 • Životopis – koristite Europass format CV-a, na engleskom jeziku;
 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane dekana – ovo pismo se koristi kao potvrda da ste zaposleni na Univerzitetu u Sarajevu;
 • Motivacijsko pismo – ono se popunjava online u prijavnom formularu;
 • Pozivno pismo – potrebno je dobiti pozivno pismo sa institucije “domaćina” koji će vam organizovati predavanje u skladu sa ugovorom o mobilnosti;

NAPOMENA: navedene dokumente NE ŠALJETE Službi za međunarodnu saradnju UNSA već se online prijavljujete preko online platforme tako što se prvo registrujete, a onda unosite podatke i tražene dokumente. 


ROK ZA PRIJAVU:
Konkurs je otvoren 8.10.2018. godine, a rok za online prijavu je do 05.11.2018. do 10:00 sati.


NAPOMENE:

 • studentima je dostupna stipendija za jednosemestralnu mobilnost (ljetni semestar 2018/2019);
 • akademsko osoblje može koristiti stipendiju tokom akademske 2018/2019. godine (od decembra 2018. godine) u dogovoru sa institucijom “domaćinom”;
 • dostupne su:
  • za studente: jedna (1) stipendija,
  • za akademsko osoblje: dvije (2) stipendije u trajanju 7 dana (sa uključenim 2 dana putovanja),
  • za administrativno osoblje: jedna (1) stipendija u trajanju 7 dana (sa uključenim 2 dana putovanja)
 • broj stipendija je dostupan za partnere iz BiH: Univerzitet u Banjoj Luci, Unvierzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru, Internacionalni univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Sarajevu;
 • stipendija je dostupna za studente sva tri ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu te za akademsko osoblje u svrhu održavanja nastave (minimalno 8 radnih sati u jednoj sedmici) i adminsitrativno osoblje 8u svrhu obuke u uredu za međunarodnu saradnju);
 • Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave;
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, te postavljeni (upload) u okviru vašeg profila na online platformi;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/;
 • kontakt osoba za više informacija na Univerzitetu “Alexandar Ioan” u Jašiju: erasmusplus@uaic.ro

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...