Erasmus+ konkurs, Tehnički univerzitet u Rigi, ljetni semestar 2018/2019

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za jednosemestralni studijski boravak na Tehničkom Univerzitetu u Rigi (Latvija) u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine.


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor i master) Univerziteta u Sarajevu. Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Tehničkom Univerzitetu u Rigi dostupne su one studijske oblasti koje su date na web stranici: http://fsd.rtu.lv/course-list-20162017/ (gledate opciju spring 2019).


IZNOS STIPENDIJE:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 750-800 EUR ,
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.


PRIJAVA:

Zainteresovani studenti i osoblje koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.


DOKUMENTACIJA:

 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
 • Ugovor o učenju – koristite ovaj formular, ispunjavate ga u elektronskoj formi s tim da ga ne potpisujete, već unosite predmete koje biste slušali – možete se konsultovati sa prodekanom. U slučaju odabira kao stipendiste, ugovor se finalno sastavlja i potpisuje od vas i prodekana – dakle zasad dostavljate u elektronskoj formi;
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika za studente koji će slušati predmete na engleskom jeziku:  minimalan nivo B1 ili više (kao dokaz mogu poslužiti certifikati kao što su TOEFL, IELTS, Cambridge) ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou;
 • Prepis ocjena – ukoliko nije izdato u originalu na engleskom jeziku, potrebno je da prepis preveden na engleski jezik – sudski tumač;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu;

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je otvoren 19.10.2018. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 06.11.2018. do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (od februara 2019. godine),
 • dostupno je ukupno 8 (osam) stipendija (bachelor i  master),
 • stipendije su ponuđene svim partnerskim univerzitetima iz Bosne i Hercegovine (provjerite da li je vaš univerzitet partner na http://fsd.rtu.lv/erasmus-partner-countires/#tab-id-3).
 • prijavljujete se samo za ljetni (Spring 2019) semestar akademske 2018/2019. godine,
 • studenti bachelor studija se ne mogu prijaviti za studijsko polje iz oblasti građevine,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • nominacijsko pismo mora biti potpisano od prodekana,
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • viza za Latviju nije potrebna, ali ćete tamo rješavati svoj status preko dozvole za boravak,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu – osim ugovora o učenju koji se dostavlja u wordu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus.unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/;
 • kontakt osoba: Erasmus+ koordinator na RTU – Liene Maurite (liene.maurite@rtu.lv) i Timo Juhani Turunen (Timo-Juhani.Turunen@rtu.lv).

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...