Erasmus+ konkurs, Sveučilište u Zadru, ljetni semestar 2018/2019

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studijski boravak na Sveučilištu u Zadru (Hrvatska) u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine.


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri ciklusa studija (bachelor, master, PhD) Univerziteta u Sarajevu. Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Sveučilištu u Zadru dostupne su sve studijske oblasti koji ova institucija ima (http://www.unizd.hr/obrazovanje/odjeli)


IZNOS STIPENDIJE:

 • Studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR,
 • Putni troškovi do iznosa od 180,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:

Zainteresovani studenti koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila direktno Sveučilištu u Zadru na erasmus@unizd.hr (stavite nas u cc prilikom slanja –  erasmus@unsa.ba) do naznačenog roka za prijavu (ispod). U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.


DOKUMENTACIJA:

STUDENTI:

 • Prijavni formular Sveučilišta u Zadru za studente – student ispunjava ovu formu, pod “sending institution” se unose podaci nadležnog prodekana na matičnom fakultetu/akademiji te je potrebno da bude potpisana i opečaćena od strane prodekana, kao i studenta na kraju;
 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
 • Ugovor o učenju – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, predmetima sa datih linkova, potpisan od strane studenta i prodekana;
 • Prepis ocjena – s obzirom da je hrvatski jezik jedan od službenih jezika BiH, ovaj dokument nije potrebno prevoditi na engleski jezik već se dostavlja skenirani original;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu;
 • Slika – kao za pasoš, u .jpg formatu

NAPOMENA: prijavne dokumente šaljete putem emaila na erasmus@unizd.hr. Nije potrebno dostavljati isprintanu dokumentaciju. 


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 6.11.2018. godine, a rok prijavu i dostavljanje dokumentacije Sveučilištu u Zadru je 30.11.2018. godine .


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost u ljetnom semestru 2018/2019. godine:
 • dostupna je jedna (1) stipendija za studente u trajanju od 5 mjeseci;
 • studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave;
 • dokumenti se šalju direktno Sveučilištu u Zadru putem emaila erasmus@unizd.hr – printani dokumenti NISU POTREBNI! Molimo vas da stavite erasmus@unsa.ba u cc kada se budete prijavljivali;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus.unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/.

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...