Erasmus+ konkurs, Sveučilište u Splitu, akademsko osoblje, ljetni semestar 2018/2019

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu na Sveučilištu u Splitu (Hrvatska) u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Sveučilištu u Splitu dostupne su sljedeće studijske oblasti:

 • Business and Administration
 • Economy
 • Medicine
 • Humanities (Art history, Philosophy)
 • Education

Više informacija dato je u Uputama za natječaj Sveučilišta u Splitu.


IZNOS STIPENDIJE:

 • dnevnica u iznosu od 140,00 EUR x 7 dana;
 • putni troškovi do iznosa od 180,00 EUR;
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam ukoliko je potrebno.

PRIJAVA:

Svu traženu dokumentaciju dostavljate direktno Sveučilištu u Splitu na email: erasmus@unist.hr (naslov maila mora glasiti: Prijava za Erasmus+ omotnica IPA – Sarajevo – osoblje). Kako bismo pratili prijave, molimo vas da stavite erasmus@unsa.ba u cc. Nije potrebno slati originalne dokumente. nepotpune prijave te prijave pristigle nakon naznačenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Akademsko osoblje se prijavljuje za opciju “teaching” i potrebno je da ostvari komunikaciju sa fakultetom ili institutom Sveučilišta u Splitu kako bi provjerili da li mogu ostvariti svoju mobilnost, odnosno naći “domaćina”.  Kada ih budete kontaktirali, u email uključite i svoj životopis kao i informacije o predloženom planu nastave. Ako je predložena aktivnost izvodljiva, zajedno sa “domaćinom” (akademsko osoblje, a ne ured za međunarodnu saradnju) sastavljate Ugovor o mobilnost u svrhu predavanja (Staff mobility Agreement for teaching) te ga potpisanog od sve tri strane (kandidata, akademskog osoblja sa Sveučilišta u Splitu i dekana vaše matične (pod)organizacijske jedinice Univerziteta u Sarajevu).


DOKUMENTACIJA:

 1. Nominacijsko pismo <<< koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
 2. Prijavni formular za osoblje Sveučilišta u Splitu <<<koristite ovu formu
 3. Ugovor o mobilnosti za predavanje za akademsko osoblje <<< koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici (možete se poslužiti sa datim linkovima za dodatne informacije), potpisan od sve tri strane: vas, vašeg dekana i “domaćina” sa Sveučilišta u Splitu (akademskog osoblja, a ne ureda za međunarodnu saradnju);
 4. Pismo motivacije do 300 riječi, vlastoručno potpisano
 5. Životopis – koristite Europass format CV-a, na engleskom jeziku;
 6. Dozvola za objavu/slanje osobnih podataka <<< koristite ovu formu
 7. Prijavni obrazac za osobe sa posebnim potrebama – koristite ovu formu ukoliko je potrebno dostaviti

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za dostavljanje dokumentacije direktno Sveučilištu u Splitu na email: erasmus@unist.hr (naslov maila mora glasiti: Prijava za Erasmus+ omotnica IPA – Sarajevo – osoblje) je do 28.11.2018. godine.


 

NAPOMENE:


LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...