Erasmus+ konkurs, Ondokuz Mayis Univerzitet, Samsun, Turska, ljetni semestar 2018/2019

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za studente i akademsko/administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu na Ondokuz Mayis Univerzitetu u Samsunu, Turska u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine.


APLIKANTI:
Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master i PhD), te akademsko (u svrhu predavanja) i administrativno (u svrhu obuke) osoblje Univerziteta u Sarajevu . Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave.


STUDIJSKE OBLASTI:
Na Ondokuz Mayis Univerzitetu dostupne su studijske oblasti date na ovom linku. Programi na engleskom jeziku su dati ovdje.


IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu 800,00 EUR,
 • akademsko osoblje: dnevnica u iznosu 140,00 EUR
 • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Zainteresovani studenti,  akademsko i administrativno osoblje koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.

Akademsko i administrativno osoblje treba da ostvari komunikaciju sa kolegama na Ondokuz Mayis Univerzitetu prilikom prijave kako bi dobili pozivno pismo kao jedno od potrebnih dokumenata za prijavu.  Da bi se pronašli odgovarajuću osobu, kandidatima se savetuje da prvo kontaktiraju ovaj univerzitet (kontakt podaci ispod). Kada ih budete kontaktirali, u email uključite i svoj životopis kao i informacije o predloženom planu nastave. Ako je predložena aktivnost izvodljiva, “domaćin” će vam poslati pozivno pismo.

Studenti se prijavljuju za ljetni semestar 2018/2019. godine (februar – juli 2019), dok je za osoblje data mogućnost izbora jednog od ponuđenih perioda:

 • 08-12. oktobar 2018 (rok za prijavu samo za ovaj termin je 25.09.2018. godine);
 • 05-09. novembar 2018;
 • 11-15. mart 2019;
 • 15-19. april 2019.

Prednost imaju studenti i osoblje koji dosada nisu koristili stipendiju ili su sa organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


DOKUMENTACIJA:

STUDENTI:

 • Nominacijsko pismo – koristi se samo ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
 • Prijavni formular OMU-aovaj formular ispunjavate vi, a pored vašeg potpisa, potpisnici su vaš prodekan (departamental coordinator) i Služba za međunarodnu saradnju (institutional coordinator) – molimo vas davodite računa da se prvo prodekan treba potpisati, a tek nakon Služba za međunarodnu saradnju;
 • “First contact and accomodation” formular: ovaj formular sami ispunjavate sa traženim podacima;
 • Ugovor o učenju – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, predmetima sa datih linkova, potpisan od strane studenta i prodekana;
 • Dokaz o poznavanju engleskog ili turskog jezika – minimalan nivo B2, kao dokaz može poslužiti certifikat škole za strane jezike ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski/turski jezik u traženom nivou;
 • Prepis ocjena – ukoliko nije izdato u originalu na engleskom jeziku, potrebno je da prepis preveden na engleski jezik – sudski tumač;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu;

AKADEMSKO OSOBLJE:

 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
 • Ugovor o mobilnosti za akademsko osoblje (predavanje) – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici (možete se poslužiti sa datim linkovima za dodatne informacije), potpisan od strane vas i pro/dekana;
 • Ugovor o mobilnosti za administrativno osoblje (obuka) – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici (možete se poslužiti sa datim linkovima za dodatne informacije), potpisan od strane vas i pro/dekana;
 • Životopis – koristite Europass format CV-a, na engleskom jeziku;
 • Pozivno pismo – potrebno je dobiti pozivno pismo sa institucije “domaćina” koji će vam organizovati predavanje u skladu sa ugovorom o mobilnosti;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

NAPOMENA: i studenti i osoblje sve prijavne dokumente šaljete Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu na email erasmus@unsa.ba


ROK ZA PRIJAVU:
Konkurs je otvoren 10.09.2018. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 08.11.2018. do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • Erasmus kod za ovaj univerzitet: TR SAMSUN01
 • studentima je dostupna stipendija za jednosemestralnu mobilnost (ljetni semestar 2018/2019);
 • akademsko i administrativno osoblje može koristiti stipendiju u predloženim terminima tokom akademske 2018/2019. godine:
  • 08-12. oktobar 2018;
  • 05-09. novembar 2018;
  • 11-15. mart 2019;
  • 15-19. april 2019.
 • dostupne su ukupne stipendije za partnerske univerzitete iz Bosne i Hercegovine (dati brojevi nisu samo za Univerzitet u Sarajevu):
  • za studente: tri (3) stipendije,
  • za akademsko osoblje: tri (3) stipendije u trajanju 7 dana (sa uključenim 2 dana putovanja),
  • za administrativno osoblje: tri (3) stipendije u trajanju 7 dana (sa uključenim 2 dana putovanja).
 • stipendija je dostupna za studente sva tri ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu te za akademsko i administrativno osoblje. Akademsko osoblje je dužno organizovati  predavanja (minimalno 8 radnih sati u jednoj sedmici);
 • studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave;
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu na email erasmus@unsa.ba;
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus-unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/;
 • kontakt osoba za više informacija na Ondokuz Mayis Univerzitetu: gđa. Betul Yildirimbetul.yildirim@omu.edu.tr, erasmus@omu.edu.tr

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...