Erasmus+ konkurs, Ondokuz Mayis Univerzitet, Samsun, Turska, ljetni semestar 2018/2019

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu na Ondokuz Mayis Univerzitetu u Samsunu, Turska u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine.


APLIKANTI:
Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master i PhDUniverziteta u Sarajevu . Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave.


STUDIJSKE OBLASTI:
Na Ondokuz Mayis Univerzitetu dostupne su studijske oblasti date na ovom linku. Programi na engleskom jeziku su dati ovdje.


IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu 800,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Zainteresovani studenti,  akademsko i administrativno osoblje koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.

Studenti se prijavljuju za ljetni semestar 2018/2019. godine (februar – juli 2019).

Prednost imaju studenti koji dosada nisu koristili stipendiju ili su sa organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


DOKUMENTACIJA:

STUDENTI:

 • Nominacijsko pismo – koristi se samo ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
 • Prijavni formular OMU-aovaj formular ispunjavate vi, te dostavljate u elektronskoj formi;
 • “First contact and accomodation” formular: ovaj formular sami ispunjavate sa traženim podacima;
 • Ugovor o učenju – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, predmetima sa datih linkova, potpisan od strane studenta i prodekana;
 • Dokaz o poznavanju engleskog ili turskog jezika – minimalan nivo B2, kao dokaz može poslužiti certifikat škole za strane jezike ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski/turski jezik u traženom nivou;
 • Prepis ocjena – ukoliko nije izdato u originalu na engleskom jeziku, potrebno je da prepis preveden na engleski jezik – sudski tumač;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu;

NAPOMENA: studenti sve prijavne dokumente šaljete Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu na email erasmus@unsa.ba


ROK ZA PRIJAVU:
Konkurs je otvoren 10.09.2018. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 08.11.2018. do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • Erasmus kod za ovaj univerzitet: TR SAMSUN01
 • studentima je dostupna stipendija za jednosemestralnu mobilnost (ljetni semestar 2018/2019);
 • dostupne su ukupne stipendije za partnerske univerzitete iz Bosne i Hercegovine (dati brojevi nisu samo za Univerzitet u Sarajevu):
  • za studente: tri (3) stipendije
 • stipendija je dostupna za studente sva tri ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu;
 • studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave;
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu na email erasmus@unsa.ba;
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus-unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/;
 • kontakt osoba za više informacija na Ondokuz Mayis Univerzitetu: gđa. Betul Yildirimbetul.yildirim@omu.edu.tr, erasmus@omu.edu.tr

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...