Erasmus+ konkurs, La Sapienza Univerzitet u Rimu, 2018/2019

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za studente i akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu na La Sapienza Univerzitetu u Rimu, Italija u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine.


APLIKANTI:
Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor, master), te akademsko (u svrhu držanja nastave) i administrativno osoblje (iz oblasti internacionalizacije) Univerziteta u Sarajevu. Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na La Sapienza Univerzitetu u Rimu dostupne su sljedeće studijske oblasti: 


IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu 850,00 EUR
 • akademsko osoblje: dnevnica u iznosu 160,00 EUR
 • putni troškovi do iznosa 180,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Zainteresovani studenti i osoblje koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.

Akademsko i administrativno osoblje treba da ostvari komunikaciju sa kolegama na La Sapienza Univerzitetu u Rimu prilikom prijave kako bi dobili dokaz o iskazanom interesu za vašu mobilnost.  Kada ih budete kontaktirali, u email uključite i svoj životopis kao i informacije o predloženom planu nastave. Ako je predložena aktivnost izvodljiva, “domaćin” će vam poslati pozivno pismo.

Prednost imaju studenti i osoblje koji dosada nisu koristili stipendiju ili su sa organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


DOKUMENTACIJA:

STUDENTI:

 • Životopis – koristite Europass format CV-a, na engleskom jeziku;
 • Motivacijsko pismo – na engleskom jeziku, ne duže od A4 stranice
 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
 • Ugovor o učenju – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, predmetima sa datih linkova, potpisan od strane studenta i prodekana;
 • Dokaz o poznavanju engleskog ili italijanskog jezika –
  • za studente koji će slušati predmete na italijanskom jeziku: minimalan nivo B1 ili više (dokaz može poslužiti certifikat škole za strane jezike (npr. CILS – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera, CELI – Certificazione Italiano generale, PLIDA – Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri, IT – Certificato di competenza generale in italiano come lingua straniera, CITA/TELC The European Language certificates and UNIcert) ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili italijanski jezik u traženom nivou, odnosno diploma certificirane škole za strane jezike;
  • za studente koji će slušati predmete na engleskom jeziku ili raditi istraživanje za završni rad (a čiji se odabrani mentor na La Sapienzi slaže da radni jezik bude engleski jezik):  minimalan nivo B1 ili više (kao dokaz mogu poslužiti certifikati kao što su TOEFL, IELTS, Cambridge) ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou, odnosno diploma certificirane škole za strane jezike;
 • Prepis ocjena – ukoliko nije izdato u originalu na engleskom jeziku, potrebno je da prepis preveden na engleski jezik – sudski tumač;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu;

AKADEMSKO/ADMINISTRATIVNO OSOBLJE:

 • Životopis – koristite Europass format CV-a, na engleskom jeziku;
 • Motivacijsko pismo – na engleskom jeziku, ne duže od A4 stranice
 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
 • Ugovor o mobilnosti za predavanje za akademsko osoblje – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici (možete se poslužiti sa datim linkovima za dodatne informacije), potpisan od strane vas i pro/dekana;
 • Ugovor o mobilnosti za obuku za administrativno osoblje – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici (možete se poslužiti sa datim linkovima za dodatne informacije), potpisan od strane vas i pro/dekana;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

NAPOMENA: prijavne dokumente šaljete putem emaila na erasmus@unsa.ba. Nije potrebno dostavljati isprintanu dokumentaciju. 


ROK ZA PRIJAVU:
Konkurs je otvoren 12.10.2018. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 29.10.2018. do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • studentima je dostupna stipendija za jednosemestralnu mobilnost (ljetni semestar 2018/2019, početak u februaru 2019. godine);
 • akademsko osoblje može koristiti stipendiju tokom akademske 2018/2019. godine (od decembra 2018. godine) u dogovoru sa institucijom “domaćinom”, adminsitrativno osobe će vjerovatno biti vezano za staff week;
 • dostupne su:
  • za studente: tri (3) stipendije,
  • za akademsko osoblje: jedna (1) stipendija u trajanju 7 dana (sa uključenim 2 dana putovanja),
  • za administrativno osoblje: jedna (1) stipendija u trajanju 7 dana (sa uključenim 2 dana putovanja) pod uslovom da bude staff week.
 • stipendija je dostupna za studente bachelor i master ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu te za akademsko osoblje u svrhu predavanja (minimalno 8 radnih sati u jednoj sedmici) i administrativno osoblje;
 • Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave;
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus.unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/;
 • kontakt osoba za više informacija na La Sapienza Univerzitetu u Rimu: erasmusworld@uniroma1.it

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...