Erasmus+ konkurs, Katolički univerzitet u Lilleu, ljetni semestar 2018/2019

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za akademsko osoblje i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu za boravak na Katoličkom univerzitetu u Lilleu (Francuska) u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godini svojstvu predavača/učešća u training programu.


STUDIJSKE OBLASTI:

AKADEMSKO OSOBLJE:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Katoličkom univerzitetu u Lilleu dostupna je mogućnost da se isplanira održavanje nastave u sklopu navedenih ponuđenih predmeta i u određenom periodu:

ADMINISTRATIVNO OSOBLJE:

Ponuđene su opcije za administrativno osoblje da učestvuju u training programu koji organizuje Katolički univerzitet u Lilleu u martu ili junu 2019. godine:


APLIKANTI:

Na konkurs se može prijaviti akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu.


IZNOS STIPENDIJE:

 • dnevna stipendija u iznosu od 140,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam (ukoliko je potrebno).

PRIJAVA:
Zainteresovano osoblje koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.

Akademsko osoblje se prijavljuje za opciju “teaching” prema predloženim programima. U ugovoru o mobilnosti za predavanje (teaching) potrebno do napisati prijedlog izvođenja nastave (5-10 rečenica) te, ostvariti komunikaciju sa fakultetom ili institutom Katoličkog univerziteta u Lilleu kako bi provjerili da li mogu ostvariti svoju mobilnost, odnosno naći “domaćina”.   Kada ih budete kontaktirali, u email uključite i svoj životopis pored informacije o predloženom planu nastave. Ako je predložena aktivnost izvodljiva, “domaćin” vam treba poslati pozivno pismo (letter of interest ili pre-aceptance letter).

Administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu koje djeluje u polju međunarodne saradnje se prijavljuje za opciju “training” za training programe koji su ponuđeni u martu ili junu 2019. godine.


DOKUMENTACIJA:

Potrebno je prikupiti sljedeće dokumente:

 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
 • Ugovor o mobilnosti za predavanje (teaching) za akademsko osoblje – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici (možete se poslužiti sa datim linkovima za dodatne informacije), potpisan od svih učesnika (vas, pro/dekana i “domaćina”);
 • Pozivno pismo (letter of interest ili letter of pre-aceptance)samo za akademsko osoblje poslano od strane “domaćina”. Vodite računa da ovo pismo tražite od akademskog osoblja sa kojim ćete sarađivati, a ne od Ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Varšavi – njih možete kontaktirati kako bi vas spojili sa odgovarajućom osobom;
 • Ugovor o mobilnosti za obuku (training) za administrativno osoblje – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali i (možete se poslužiti sa datim linkovima za dodatne informacije), potpisan od strane vas i pro/dekana;
 • CV (Životopis)
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

NAPOMENA: prijavne dokumente šaljete putem emaila na erasmus@unsa.ba. Nije potrebno dostavljati isprintanu dokumentaciju. 


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je otvoren 20.11.2018. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je produžen do 07.01.2019. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • prijavljuje se akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu;
 • prijavljujete se za ponuđete periode i programe;
 • dostupno je 10 stipendija za akademsko i administrativno osoblje;
 • period boravka je 7 dana (5 radnih dana + 2 dana putovanja);
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus.unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/.

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...