Erasmus+ konkurs, Aristotel Univerzitet u Solunu, Akademsko osoblje, 2018/2019

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu na Aristotel Univerzitetu u Solunu, Grčka u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine.


APLIKANTI:
Na konkurs se može prijaviti akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu u svrhu predavanja.


STUDIJSKE OBLASTI:
Akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevo može kontaktirati ECTS koordinatore na Aristotel Univerzitetu u Solunu kako bi provjerili studijska polja, gdje i kako mogu održati predavanja te da dobiju potrebno pismo podrške (koje čini dio prijavne dokumentacije). Link: https://eurep.auth.gr/en/coordinators/international.


IZNOS STIPENDIJE:

 • akademsko osoblje: dnevnica u iznosu 140,00 EUR
 • putni troškovi do iznosa 180,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Zainteresovano akademsko osoblje koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.

Akademsko osoblje treba da ostvari komunikaciju sa kolegama na Aristotel Univerzitetu u Solunu prilikom prijave kako bi dobili pismo podrške kao jedno od potrebnih dokumenata za prijavu.  Da bi se pronašli odgovarajuću osobu, kandidatima se savetuje da kontaktiraju ECTS koordinatore na Aristotel Univerzitetu u Solunu (https://eurep.auth.gr/en/coordinators/international). Kada ih budete kontaktirali, u email uključite i svoj životopis kao i informacije o predloženom planu nastave. Ako je predložena aktivnost izvodljiva, “domaćin” će vam poslati pismo podrške.

Prednost ima osoblje koji dosada nisu koristili stipendiju ili su sa organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


DOKUMENTACIJA:

AKADEMSKO OSOBLJE:

 • Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
 • Ugovor o mobilnosti za predavanje – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici (možete se poslužiti sa datim linkovima za dodatne informacije), potpisan od strane vas i pro/dekana;
 • Životopis – koristite Europass format CV-a, na engleskom jeziku;
 • Pismo podrške  – potrebno je dobiti pismo podrške sa institucije “domaćina” koji će vam organizovati predavanje u skladu sa ugovorom o mobilnosti;
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

ROK ZA PRIJAVU:
Konkurs je otvoren 14.09.2018. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 11.10.2018. do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • akademsko osoblje može koristiti stipendiju tokom akademske 2018/2019. godine (u periodu od 7. januara do 30. marta 2019. godine) u dogovoru sa institucijom “domaćinom”;
 • dostupna je 1 stipendija za akademsko osoblje u svrhu predavanja u trajanju 7 dana (sa uključenim 2 dana putovanja).
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu na email erasmus@unsa.ba;
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus-unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/;
 • kontakt osoba za više informacija na Aristotel Univerzitetu u Solunu: eurep-projects@auth.gr

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...