Erasmus+ Karlov univerzitet u Pragu, staff week za bibliotekare

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost i prisustvo sedmici obuke (STAFF WEEK) na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Karlov univerzitet u Pragu
 • Država: Češka Republika
 • Erasmus kod: CZ PRAHA07
 • Period boravka: zimski semestar akademske 2019/2020. godine (18-22. novembar 2019. godine).

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu (samo bibliotekari):
  • Training
   • ova aktivnost podržava profesionalni razvoj univerziteta kao i osoblja koje nije nastavno. Može biti u obliku treninga u inostranstvu (osim konferencija)
    kao što je Sedmica obuke osoblja (staff training week). Preferirani su oni kandidati koji će učestvovati u prezentiranju i/ili održavanju radionice.

Napomena: Mobilnost osoblja u Erasmus+ programu se odnosi na boravak nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).


TEMATSKE OBLASTI:

Karlov univerzitet u Pragu organizira Sedmicu obuke osoblja iz oblasti bibliotekarstva (Staff week) od 18. do 22. novembra 2019. godine. Učesnici su pozvani da posjete različite biblioteke Karlovog univerziteta, uglavnom centralnu biblioteku koja predstavlja središte i potporno tijelo za sve ostale biblioteke ovog univerziteta. Planirano je da se  razgovara o mogućnostima saradnje. Više informacija je dato na: https://knihovna.cuni.cz/rozcestnik/vzdelavani/erasmus/.


IZNOS STIPENDIJE:

 • OSOBLJE
  • 140,00 EUR x 7 dana
  • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR

Napomena za dodatne troškove ukoliko dobijete stipendiju:

 • Osiguranje je obavezno za  osoblje. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu.
 • Viza: Osoblje koje putuje na kraći period ne treba vaditi vizu.
 • Aktivnosti oko vize i osiguranja radite TEK NAKON što dobijete potvrdu da ste dobili stipendiju!

* – Domaće (bh.) zdravstveno osiguranje se može primijeniti na nekoliko država Evrope na osnovu sklopljenog sporazuma iz Bosne i Hercegovine i tih zemalja Evrope. Prije nego krenete u rješavanje osiguranja za zemlju u koju idete, provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu da li je ta zemlja uključena u sporazum. Ukoliko jeste, tražite potvrdu u kojoj će jasno biti naglašeno da vaše domaće osiguranje važi u zemlji u koju putujete i za period tokom kojeg ćete boraviti. Ukoliko je nemoguće dobiti potvrdu kojom osiguranje pokriva cijeli period mobilnosti, onda se obratite nekoj od osiguravajućih kuća.


PRIJAVA:

 • Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod).
 • Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu.
 • U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.
 • Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h radnog dana biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno primljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).

DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE: 

(MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE UPUTE OKO PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA TRAŽENE DOKUMENTACIJE!)

 • OSOBLJE:

  • NOMINACIJSKO PISMO
   • Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta. Kandidat može pripremiti ovaj dokument sa ličnim podacima i podacima o mobilnosti, te elektronski (putem emaila) dostaviti dekanu na potpis (ili prodekanu ukoliko je imenovan posebnom odlukom kao potpisnik dokumenata za mobilnost). Dekan (prodekan) je u obavezi da ovaj dokument stavi na memorandum matične institucije (organizacione jedinice UNSA), isprinta, potpiše i stavi pečat. NAPOMENA: nepotpuni dokument neće biti prihvaćeni.

Ovo je osnovni dokument koji su potreban za prijavu.  Nakon konkursa moguće je da se mogu tražiti dodatni dokumenti kako bi se kompletirala vaša prijava.

Prednost će imati kandidati koji:

 • dosad nisu koristili stipendiju,
 • dolaze sa (pod)organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj mobilnosti u okviru Erasmus+ programa,
 • će aktivno prezentirati i/ili učestvovati u radionicama događaja.

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 25.10.2019. godine, a rok za prijavu je do 31.10.2019. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost:
  • administrativnog (nenastavnog) osoblja Univerziteta u Sarajevu – training (staff week) za bibliotekare
 • mobilnost se realizuje u zimskom semestru akademske 2019/2020. godine (radni dani 18-22. novembar 2019. godine);
 • trajanje mobilnosti za osoblje 7 dana
 • dostupne su dvije (2) stipendije
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/kontakti-medunarodna-saradnja
 • kontakt podaci za više informacija sa partnerskog univerziteta: ivana.herglova@ruk.cuni.cz

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije obratite se prodekanu vaše matične institucije – (pod)organizacione jedinice UNSA.

You may also like...