Erasmus+ Ca Foscari Univerzitet u Veneciji, zimski semestar 2019/2020 – osoblje

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: “Ca Foscari” Univerzitet u Veneciji
 • Država: Italija
 • Erasmus kod: I VENEZIA01
 • Period boravka: zimski semestar akademske 2019/2020. godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu za opciju teaching (obaveza održavanja predavanja minimalno 8h u toku sedmice).
 • Administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu (iz oblasti internacionalizacije)

Napomena: Mobilnost osoblja odnosi se na boravak akademskog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).


TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim sporazumom o realizaciji međunarodne mobilnosti na “Ca Foscari” Univerzitet u Veneciji, akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu se mogu prijaviti za mobilnost u okviru dostupnih studijskih polja na pomenutom univerzitetu:

 • Fakultet političkih nauka
 • Filozofski fakultet (jezici)

IZNOS STIPENDIJE:

 • OSOBLJE:
  • 160,00 EUR x 7 dana
  • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR.

Napomena:

 • Osiguranje je obavezno za osoblje. Preporučuje se putničko osiguranje s obzirom da je u pitanju kraći period boravka.
 • Viza: Osoblje koje putuje na kraći period ne treba vizu ukoliko ima odgovarajući i važeći biometrijski pasoš.
 • Aktivnosti oko osiguranja i vize obavljate nakon i ukoliko budete obavješteni o dobijanju stipendije!

PRIJAVA:

Zainteresovano osoblje koje ispunjava kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu. U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).


DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE:

 • OSOBLJE:
  • Nominacijsko pismo  <<< koristite samo ovu formu, obavezno treba biti na memorandumu vaše (pod)organizacione jedinice (logo fakulteta/akademije/sentra/instituta), potpisano i sa pečatom od strane dekana;
  • Ugovor o mobilnosti:
   • Teaching <<< koristite ovaj formular – za akademsko osoblje, ispunite sa traženim podacima, predloženim aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
   • Training <<< koristite ovaj formular – za administrativno osoblje, ispunite sa traženim podacima, predloženim aktivnostima koje biste obavljali, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
  • CV – na engleskom jeziku;
  • Pismo podrške (Letter of pre-acceptance) – pismo od strane domaćina kojim se izražava podrška za dolazak ukoliko dobijete stipendiju. Kada ih budete kontaktirali, u email uključite i svoj životopis (CV) kao i informacije o predloženom planu aktivnosti. Ako je predložena aktivnost izvodljiva, “domaćin” vam treba poslati dokaz o iskazanom interesu za mobilnost (pozivno pismo, letter of interest ili pre-aceptance letter).
   • Vodite računa da akademsko osoblje ovaj dokument pribavlja od akademskog osoblja koje će vam biti “domaćin”, a ne od ureda za međunarodnu saradnju (svakako možete kontaktirati Ured za mešunarodnu saradnju kako bi vas spojili sa nekim od profesora). Kolege sa Ca Foscari Univerziteta u Veneciji vam mogu pomoći da nađete odgovarajućeg akademskog predstavnika;
   • Administrativno osoblje kontaktira Ured za međunarodnu saradnju (kontakt ispod) za iskazivanje podrške prijavi;

Ovo su osnovni dokumenti koji su potrebni za prijavu. U toku i nakon konkursa moguće je da se mogu tražiti dodatni dokumenti koji mogu “poboljšati šanse” za vašu prijavu. Prednost imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili su sa (pod)organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 13.06.2019. godine, a rok za prijavu je do 03.07.2019. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • mobilnost se realizuje u akademskoj 2019/2020. godine prema dogovoru sa kolegama sa Ca Foscari Univerziteta u Veneciji,
 • stipendija se odnosi na mobilnost osoblja Univerziteta u Sarajevu,
 • trajanje mobilnosti za osoblje je 7 dana (5 radnih i 2 dana putovanja) – moguć je boravak i 14 dana (treba se provjeriti)
 • dostupne stipendije:
  • za osoblje: 
   • teaching: jedna (3)
   • training: jedna (1)
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus.unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaša odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente, za osoblje je to uvijek dekan ukoiliko posebnom odlukom nije imenovan neko od prodekana d apotpiše dokumente za osoblje: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/.
 • kontakt osoba za više informacija: international.cooperation@unive.it

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije obratite se prodekanu vaše (pod)organizacione jedinice UNSA (kontakt podaci su dostupni ovdje).

You may also like...