Erasmus+ Aristotel Univerzitet u Solunu, konkurs, 18/19

aristotel

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost na Aristotel univerzitetu u Solunu (Grčka) u akademskoj 2018/2019. godini.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Aristotel Univerzitetu u Solunu dostupne su one studijske oblasti koje su date na http://qa.auth.gr/en/studyguide/


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri ciklusa (bachelor, master, PhD), te akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu.


IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR
 • staff: dnevna stipendija u iznosu od 140,00 EUR
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.


DOKUMENTACIJA:

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana
 2. Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana
 3. Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 4. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za jezike kojim se dokazuje minimalno B1 nivo poznavanja ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleksom jeziku
 5. Skenirana stranica pasoša

Akademsko/administrativno osoblje:

 • Nominacijsko pismo (potpisano od dekana)
 • Ugovor o mobilnosti za predavanje (teaching ili training) – potpisano od kandidata i dekana
 • Pozivno pismo (Letter of support) – poslano od strane Aristotel Univerziteta u Solunu
 • CV (Europass form)
 • Skenirana stranica pasoša

Upute o pripremanju tražene dokumentacije možete naći ovdje.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 20.02.2018. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 15.03.2018. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (4 mjeseca) za studente i 7 dana za osoblje,
 • studenti obavljaju akademsku mobilnost u zimskom semestru 2018/2019. godine (od septembra 2018. godine),
 • osoblje treba da obavi mobilnost do 10. decembra 2018. godine (početak mobilnosti zavisi od dogovora sa AUTH),
 • dostupna je 1 stipendija za studente, 1 stipendije za akademsko osoblje (teaching) i 1 stipendija za administrativno osoblje (training),
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • kontakt podaci Erasmus+ koordinatora na članicama AUTH-a: https://eurep.auth.gr/en/coordinators/international
 • kontakt osobe:

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

EU univerzitet će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obaviješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...