Erasmus+ Anadolijski univerzitet, ljetni semestar 2018/2019 – osoblje

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Anadolijski Univerzitet
 • Država:  Turska
 • Erasmus kod: TR ESKISEH01
 • Period boravka: ljetni semestar akademske 2018/2019. godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu za opciju training (iz oblasti internacionalizacije)
 • Akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu za opciju teaching.

Napomena: Mobilnost osoblja odnosi se na boravak akademskog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uvjete za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).


TEMATSKE OBLASTI:

Na osnovu potpisanog sporazuma, akademsko i administrativno osoblje se može prijaviti za opciju “training” koji dolaze iz sljedećih studijska polja: ekonomija, business administracija, francuski jezik.


IZNOS STIPENDIJE:

 • OSOBLJE:
  • 140,00 EUR x 7 dana
  • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR,

Napomena:

 • Osiguranje je obavezno za osoblje. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu. Za osoblje se preporučuje i putničko osiguranje s obzirom da je u pitanju kraći period boravka.
 • Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu. Osoblje koje putuje na kraći period ne treba vizu ukoliko ima odgovarajući i važeći biometrijski pasoš.

* – Domaće (bh.) zdravstveno osiguranje se može primijeniti na nekoliko država Evrope na osnovu sklopljenog sporazuma iz Bosne i Hercegovine i tih zemalja Evrope. Prije nego krenete u rješavanje osiguranja za zemlju u koju idete, provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu da li je ta zemlja uključena u sporazum. Ukoliko jeste, tražite potvrdu u kojoj će jasno biti naglašeno da vaše domaće osiguranje važi u zemlji u koju putujete i za period tokom kojeg ćete boraviti.


PRIJAVA:

Zainteresovano osoblje koje ispunjava kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu. U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).


DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE:

 • Nominacijsko pismo <<< koristite samo ovu formu, obavezno treba biti na memorandumu vaše (pod)organizacione jedinice (logo fakulteta/akademije/sentra/instituta), potpisano i sa pečatom od strane dekana;
 • Ugovor o mobilnosti:
  • Training <<< koristite ovaj formular – ispunite sa traženim podacima, predloženim aktivnostima koje biste obavljali, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
 • Pismo podrške (Letter of pre-acceptance) – pismo ili email od strane domaćina kojim se izražava podrška za dolazak ukoliko dobijete stipendiju. Kada ih budete kontaktirali, u email uključite i svoj životopis (CV) kao i informacije o predloženom planu aktivnosti. Ako je predložena aktivnost izvodljiva, “domaćin” vam treba poslati dokaz o iskazanom interesu za mobilnost (pozivno pismo, letter of interest ili pre-aceptance letter, ili kroz email komunikaciju). Vodite računa da akademsko osoblje ovaj dokument pribavlja od akademskog osoblja koji će vam biti “domaćin”, a ne od ureda za međunarodnu saradnju (možete kontaktirati Ured za međunarodnu saradnju tog univerziteta kako bi vas spojili sa nekim od profesora). Administrativnom osoblju koje se prijavljuje za staff week nije potrebno pozivno pismo.
 • CV – životopis
 • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

Ovo su osnovni dokumenti koji su potrebni za prijavu. U toku i nakon konkursa moguće je da se mogu tražiti dodatni dokumenti koji mogu “poboljšati šanse” za vašu prijavu. Prednost ima osoblje koje dosad nisu koristili stipendiju ili su sa (pod)organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 12.02.2019. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 12.03.2019. godine do 15:00 sati


DODATNE NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na međunarodnu mobilnost u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine (do 19. juna 2019. godine),
 • stipendija se odnosi samo za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu,
 • dostupne su:
  • jedna (1) stipendija za opciju training iz navedenih oblasti (gore),
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus.unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • za dodatne informacije obratite se kontakt osobi na email: lilifeng@anadolu.edu.tr

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...