Erasmus+ Middlesex univerzitet, Velika Britanija – staff

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu za 5-dnevni boravak na Middlesex Univerzitetu (Velika Britanija) u akademskoj 2016/2017. godini u svojstvu predavača/obuke.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Middlesex Univerzitetu dostupne su one studijske oblasti koje su date na http://www.mdx.ac.uk/courses.

IZNOS STIPENDIJE:

 • dnevna stipendija u iznosu od 160,00 EUR (za troškova života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti akademsko ili administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu.

DOKUMENTACIJA:

 1. Prijavni formular – popunjen i potpisan od strane aplikanta,
 2. Erasmus+ ugovor o mobilnosti (Mobility Agrement for Teaching or Training) – ugovor o mobilnosti treba da bude na dostupnom formularu (nijedna druga verzija neće biti priznata), treba da ima potpise i pečat sve tri strane: kandidat, matični univerzitet i univerzitet na koji se ide,
 3. Pozivno pismo (Letter of interest) od strane EU univerziteta,
 4. CV (Europass format),
 5. Potvrda o poznavanju stranog jezika
 6. Scan pasoša – vodite računa da je pasoš validan u trenutku prijave i eventualnog boravka u inostranstvu, odnosno da mu period važnosti ne ističe minimalno tri mjeseca od povratka u Bosnu i Hercegovinu nakon perioda mobilnosti,
 7. Pismo preporuke – dovoljno je jedno pismo preporuke
 8. Nominacijsko pismo – ovaj dokument izdaje vaš matični fakultet/akademija/ institut/centar Univerziteta u Sarajevu u kojem se kandidatu daje podrška prilikom prijavljivanja.

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za dostavljanje dokumentacije je do 15.04.2016. godine do 15:00 sati.

PRIJAVA:

Svu traženu dokumentaciju dostavljate na jedan od dva načina:

 • putem emaila na erasmus@unsa.ba (obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima)
 • putem protokola Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7, prizemlje) svaki radni dan do 15:00 sati do naznačenog roka za prijavu

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost u trajanju od 5 dana + 2 dana putovanja,
 • stipendija se odnosi na zimski semestar 2016/2017. godine,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o mobilnosti te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

 1. Po završetku konkursa, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu i koordinatori za međunarodnu saradnju sa članica univerziteta će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata.
 1. Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
 1. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.
 1. Realizacija akademske/administrativne mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u akademskoj 2016/2017. godini.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...