Erasmus+ Univerzitet u Mariboru, Slovenija – studenti

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za jednosemestralni studijski i istraživački boravak na Univerzitetu u Mariboru (Slovenija) u akademskoj 2016/2017. godini.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Mariboru dostupne su one studijske oblasti koje su date na linku: https://studentexchange.um.si/ADPrijava.aspx.

IZNOS STIPENDIJE:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR (za troškova života),
 • putni troškovi do iznosa od 180,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

 APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master i doktoranti) Univerziteta u Sarajevu.

DOKUMENTACIJA:

 1. Prijavni formular – ispunjen i potpisan od strane kandidata
 2. Motivaciono pismo – iako je traženo u okviru prijavnog formulara, isti tekst je potrebno dostaviti na posebnom dokumentu, max 1 stranica A4 formata, mora biti potpisano,
 3. Erasmus+ ugovor o učenju (Learning Agrement) – ugovor o učenju treba da bude na dostupnom formularu kojeg ćete dobiti registracijom na link: https://studentexchange.um.si/ADPrijava.aspx (nijedna druga verzija neće biti priznata), treba da ima potpis studenta i potpis i pečat matične institucije članice Univerziteta u Sarajevu i isti priložen u ovoj dokumentaciji, NAPOMENA: ukoliko se radi o istraživanju za završni rad, koristi se Mobility Activity Plan formular,
 1. Uvjerenje o položenim ispitima (prepis ocjena),
 2. CV (Europass format),
 3. Potvrda o poznavanju stranog jezika – potrebno je priložiti priloženu potvrdu o poznavanju engleskog ili jezika zemlje, zavisno od odabranog studijskog programa i jezika na kojem se izvodi (minimalno nivo B1), treba da bude na ovom formularu, potpisana od strane kandidata i odgovorne osobe za međunarodnu saradnju na matičnoj organizacionoj jedinici Univerztieta u Sarajevu,
 4. Potvrda o prijašnjem korištenju stipendija – treba da bude na ovom formularu, potpisana od strane kandidata i odgovorne osobe za međunarodnu saradnju na matičnoj organizacionoj jedinici Univerztieta u Sarajevu,
 5. Potvrda o prebivalištu – koristite ovu formu, ispunjavate i kandidat potpisuje,
 6. Scan pasoša – vodite računa da je pasoš validan u trenutku prijave i eventualnog boravka u inostranstvu, odnosno da mu period važnosti ne ističe minimalno tri mjeseca od povratka u Bosnu i Hercegovinu nakon perioda mobilnosti,
 7. Pismo preporuke – 2 pisma preporuke koji treba da budu od strane akademskih profesora koji su upoznati sa dostignućima studenta, ili jedno pismo preporuke od strane akademskog profesora, a drugo pismo preporuke od nadređenog ukoliko je student obavljao/obavlja praksu u nekoj firmi;
 8. Nominacijsko pismo – ovaj dokument izdaje vaš matični fakultet/akademija/ institut/centar Univerziteta u Sarajevu u kojem se kandidatu daje podrška prilikom prijavljivanja.

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za dostavljanje dokumentacije je do 06.05.2016. godine do 15:00 sati.

PRIJAVA:

Svu traženu dokumentaciju dostavljate na jedan od dva načina:

 • putem emaila na erasmus@unsa.ba (obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim dokumentima)
 • putem protokola Rektorata Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7, prizemlje) svaki radni dan do 15:00 sati do naznačenog roka za prijavu

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost
 • prijave se odnose na zimski semestar akademske 2016/2017. godine,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom ili slovenačkom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju, motivaciono pismo, potvrde, nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

 1. Po završetku konkursa, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu i koordinatori za međunarodnu saradnju sa članica univerziteta će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata.
 1. Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije.
 1. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.
 1. Realizacija akademske/administrativne mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u zimskom semestru akademske 2016/2017. godine.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...