Materijali za mobilnost (download)

Dokumenti za mobilnost:

 • STUDENTI

  • Nominacijsko pismo – nominacijsko pismo može pripremiti student, ali ga elektronski dostavlja odgovornoj osobi (prodekanu/koordinatoru) koji pismo stavlja na memorandum organizacione jedinice UNSA, potpisuje i stavlja pečat
  • Ugovor o učenju (Erasmus+) – student priprema zajedno sa odgovornom osobom, te obavezno potpisuju (i student i prodekan/koordinator)
  • Ugovor o praksi (Erasmus+) – student priprema zajedno sa odgovornom osobom, te obavezno potpisuju (i student i prodekan/koordinator)
  • Ugovor o učenju (ostali programi mobilnosti) – koristi se kada se radi o mobilnosti koja nije dio Erasmus+ programa
  • Potvrda o dolasku/odlasku – koristi se prilikom dolaska i odlaska inostranog studenta/osoblja, a čime se potvrđuje boravak i mobilnost na UNSA (često studenti/osoblje dođu sa primjerkom ovog dokumenta koje je izdao njihov matični univerzitet – tada se naša verzija ne mora koristiti, ali morate ostaviti sebi primjerak njihove verzije)
  • Pozivno pismo za strane studente – pozivno pismo priprema organizaciona jedinica na koje student dolazi i dostavlja studentu putem emaila (sa centralnom Službom za međunarodnu saradnju u cc-u)
  • Potvrda o statusu stranih studenata – ovaj dokument pripremate za potrebe regulisanja dozvole za boravak stranim studentima, adresirano na Službu za poslove sa strancima. Potrebno je ispuniti tražene informacije.
  • Završni izvještaj za stipendiste – kada imate inostrane student ekoji ne prate predavanja, već rade istraživanje za završni rad, odnosno aktivnosti koje ne podrazumjevaju izdavanje prepisa ocjena na kraju, tada je potrebno ispuniti ovaj završni izvještaj, gdje će s eobjasniti rad i učinak studenta tokom trajanja njegove/njene mobilnosti, uz obavezne potpise studenta, mentora i odgovorne osobe na organizacionoj jedinici UNSA.
  • After mobility recognition – ovaj dokument je sadržan u ugovoru o učenju, međutim često se koristi i odvojeno. Ovim dokumentom potvrđujete inostranom univerzitetu da su vašem studentu priznati ostvareni rezultati (u skladu sa informacijama datim u ugovoru o učenju). Ovaj dokument potpisuje odgovorna osoba organizacione jedinice.
  • CEEPUS potvrda za strane studente
 • AKADEMSKO/ADMINISTRATIVNO OSOBLJE

  • Nominacijsko pismo – nominacijsko pismo može pripremiti osoblje, ali ga elektronski dostavlja odgovornoj osobi koji pismo stavlja na memorandum organizacione jedinice UNSA, potpisuje i stavlja pečat. Za osoblje potpisnik je uvijek dekan, osim ukoliko posebnom odlukom nije uređeno da potpisnik može biti druga odgovorna osoba.
  • Ugovor o mobilnosti za predavanje (teaching) Erasmus+ – ovaj dokument priprema akademsko osoblje u dogovoru sa univerzitetom domaćinom (dogovara se oko aktivnosti predavanja, minimalno 8h u toku jedne sedmice). Za osoblje potpisnik je uvijek dekan, osim ukoliko posebnom odlukom nije uređeno da potpisnik može biti druga odgovorna osoba.
  • Ugovor o mobilnosti za obuku (training) Erasmus+ – ovaj dokument priprema administrativno osoblje u dogovoru sa univerzitetom domaćinom (dogovara se oko aktivnosti treninga, obuke, staff weeka). Za osoblje potpisnik je uvijek dekan, osim ukoliko posebnom odlukom nije uređeno da potpisnik može biti druga odgovorna osoba.
  • Potvrda o dolasku/odlasku – koristi se prilikom dolaska i odlaska inostranog studenta/osoblja, a čime se potvrđuje boravak i mobilnost na UNSA (često studenti/osoblje dođu sa primjerkom ovog dokumenta koje je izdao njihov matični univerzitet – tada se naša verzija ne mora koristiti, ali morate ostaviti sebi primjerak njihove verzije)
  • Pozivno pismo za strano osoblje – pozivno pismo priprema organizaciona jedinica na koje osoblje dolazi i dostavlja kandidatu putem emaila (sa centralnom Službom za međunarodnu saradnju u cc-u)
  • CEEPUS potvrda za strano osoblje

PROMOTIVNI MATERIJALI (priručnici, upute, prezentacije, …)

O Univerzitetu u Sarajevu/About University of Sarajevo:

Za studente:

Za osoblje: